Proč není možné u návrhu vyhlášky označit připomínku jako zásadní?

 U návrhu vyhlášky nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní připomínky (srovnej ustanovení čl. 5 odst. 5 až 7 a čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády (PDF, 0,4 MB)), neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé předmětem rozporu mezi členy vlády. Vydání vyhlášky je totiž v gesci jen jednoho konkrétního ministerstva či jiného správního úřadu (srovnej ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky).

Návrh vyhlášky vláda zpravidla neprojednává. Vládě je návrh vyhlášky postoupen k projednání jen ve zvláštním případě, kdy předkladatel na obsahu návrhu vyhlášky trvá, přestože pracovní komise Legislativní rady vlády nebo Odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky a následně i Legislativní rada vlády, které byl spor mezi předkladatelem a pracovními komisemi Legislativní rady vlády nebo Odborem kompatibility Úřadu vlády České republiky postoupen k rozhodnutí, namítají: (a) překročení zákonného zmocnění k vydání vyhlášky nebo jiný rozpor navrhované vyhlášky s právním předpisem vyšší právní síly, nebo s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, popřípadě s předpisem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie; (b) nesrozumitelnost nebo vnitřní rozpornost navrhovaného textu vyhlášky; nebo (c) nedodržení legislativně technických požadavků na tvorbu právních předpisů. (Srovnej ustanovení čl. 16 odst. 11 až 13 Legislativních pravidel vlády (PDF, 0,4 MB).)

Zatímco u návrhu nařízení vlády, návrhu zákona, návrhu zákonného opatření Senátu nebo návrhu věcného záměru zákona rozpor mezi členy vlády (resp. ministerstvy) vzniknout může, neboť na podobě těchto návrhů právních předpisů se vláda jako celek musí shodnout.

 

Formulář připomínky v aplikaci eKLEP informačního systému ODok zohledňuje výše uvedenou skutečnost a proto neumožňuje označit připomínku k návrhu vyhlášky jako zásadní.

K návrhu vyhlášky může připomínkové místo uplatnit pouze připomínky doporučující anebo sdělit, že žádné připomínky k návrhu vyhlášky neuplatňuje a zaškrtnout ve formuláři připomínky možnost „bez připomínek" a následně tento formulář připomínky uložit a autorizovat.

K návrhu nařízení vlády, návrhu zákona, návrhu zákonného opatření Senátu a návrhu věcného záměru zákona lze uplatnit zásadní připomínky, doporučující připomínky nebo sdělit, že k návrhu se žádné připomínky neuplatňují výběrem možnosti „bez připomínek".