Resortní smlouva

Resortní smlouva Sjednávání a vnitrostátní projednávání Vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv Provádění smluv Ukončování platnosti smluv Archivace a evidence smluv

1. Sjednávání a vnitrostátní projednávání

Na počátku sjednávání mezinárodní smlouvy je etapa sondáže, po jejímž ukončení je možné zpracovat návrh směrnice pro jednání. Struktura směrnice pro jednání spolu s celým procesem sjednávání a vnitrostátního projednávání je uvedena v diagramu RS-1 Sjednávání a vnitrostátní projednávání resortních smluv (PDF, 122 kB).

Zpracovaný návrh směrnice pro jednání je nezbytné projednat a schválit a teprve poté lze uskutečnit expertní jednání. Na základě výsledků těchto jednání je vypracován návrh smlouvy, jehož struktura je uvedena opět ve stejném diagramu. Návrh na sjednání resortní smlouvy je nejprve projednán a posléze prochází schvalovacím procesem u příslušného člena vlády nebo u prezidenta, pokud si smlouvu vyžádá.

V případě, že příslušný člen vlády návrh smlouvy schválí, následně ji sám signuje. Pokud si resortní smlouvu vyžádal prezident ke schválení, podepisuje ji nejdříve on a poté ji postoupí k podpisu premiérovi. Schválená a podepsaná mezinárodní smlouva je poustoupena k vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv.

Uvedený proces projednávání a schvalování resortní smlouvy se dále dělí na tři dílčí subprocesy – viz níže.

Projednat a schválit návrh směrnice

Pro schválení vytvořeného návrhu směrnice pro jednání je nezbytné nejdříve návrh projednat se zúčastněnými ministerstvy a jinými orgány. Zároveň je prezident informován o návrhu směrnice, pokud tak již nebylo učiněno. Dále je návrh směrnice zaslán předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny (PSP) a Senátu k informaci. Po vytvoření stanovisek jsou tyto zaslány gestorovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu směrnice. Na schválení směrnice se podílí kromě gestora i zúčastněná ministerstva a jiné orgány. Po schválení směrnice pro jednání mohou být zahájena expertní jednání.

Výše popsaný proces je schematizován diagramem RS-1.1 Projednat a schválit návrh směrnice (PDF, 111 kB).

Expertní jednání

Průběh expertních jednání je zachycen v 1.2 Expertní jednání (PDF, 104 kB).

Jednání expertů se řídí schválenou směrnicí pro jednání a může být rozděleno do několika fází, přičemž o každé fázi je sepsán Protokol o expertním jednání. Po ukončení jednání následuje vypracování návrhu na sjednání smlouvy.

Projednání návrhu na sjednání smlouvy

Vytvořený návrh na sjednání smlouvy je nutné projednat před jeho předáním příslušnému členu vlády (nebo prezidentovi – viz výše) ke schválení. Části předkládaného materiálu jsou uvedeny v tomto schématu (PDF, 100 kB). Gestor návrh nejprve zašle k zaujetí stanoviska všem členům vlády a vedoucím zúčastněných orgánů. Vytvořená stanoviska se vkládají do elektronické knihovny do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Gestor následně zapracuje připomínky dle jednotlivých stanovisek do návrhu na sjednání smlouvy. Upravený návrh gestor zašle Ministerstvu zahraničních věcí ke stanovisku. Návrh na sjednání smlouvy je společně se stanoviskem Ministra zahraničních věcí předán příslušnému členu vlády (nebo prezidentovi) ke schválení. Pokud návrh vytvořil ústřední orgán státní správy, předkládá ho člen vlády k tomu určený – viz graf Informační a koordinační funkce některých členů vlády vůči některým ústředním orgánům státní správy, a vůči Bezpečnostní informační službě (PDF, 99 kB).

Komunikace a postupování dokumentů probíhá prostřednictvím elektronické knihovny (kromě zaslání návrhu na sjednání mezinárodní smlouvy ke spolupodpisu ministru zahraničních věcí).

Proces je zachycen modelem RS-1.3 Projednání návrhu na sjednání smlouvy (PDF, 117 kB).

2. Vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv

Mezinárodní smlouva, která úspěšně prošla schvalovacím procesem je postoupena do tisku. Gestor zašle Ministerstvu zahraničních věcí návrh na vyhlášení sdělení a zároveň Ústavu pro jazyk český Akademie věd (AV) překlad smlouvy k vyjádření. Odbor kompatibility ÚV je o tomto kroku informován. Ústav pro jazyk český AV zformuluje připomínky k překladu, gestor je zapracuje a následně zašle Ministerstvu zahraničních věcí informaci o způsobu jejich vypořádání. Na základě postoupených informací Ministerstvo zahraničních věcí vytvoří sdělení, a to nejpozději v den vstupu smlouvy či rozhodnutí v platnost. Posléze již může být platná smlouva vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Systém umožňuje účastníkům procesu postupovat jednotlivé materiály a informace prostřednictvím elektronické knihovny a dále zabezpečuje jejich informovanost o jeho průběhu.

Uvedený proces je schematizován diagramem 2 Vyhlášení smlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv (PDF, 110 kB).

3. Provádění smluv

V rámci provádění smluv může dojít k situaci, kdy budou zjištěny podstatné nedostatky při dodržování smlouvy a vláda bude nucena rozhodnout o dalším postupu. Předtím, než vláda o tomto postupu rozhodne, je třeba vytvořit návrh na přijetí nezbytných opatření a ten posléze předložit vládě. Vláda následně rozhodne, jestli budou zahájena vyjednávání s partnerskými státy nebo jestli dojde k ukončení platnosti smlouvy odstoupením nebo výpovědí.

Pokud provádění smlouvy vykazuje nepodstatné nedostatky, gestor o tom pouze informuje ministra zahraničních věcí.

Provádění smluv je zachyceno v RS-3 Provádění smluv (PDF, 112 kB).

4. Ukončování platnosti smluv

Ukončování platnosti smluv je schematizováno diagramem 4 Ukončování platnosti smluv (PDF, 103 kB).

Pokud bylo rozhodnuto o ukončení platnosti smlouvy, požádá gestor Ministerstvo zahraničních věcí o provedení potřebných opatření spojených s rozhodnutím o výpovědi smlouvy, přičemž platnost smlouvy ukončuje ten orgán, z jehož plné moci byla smlouva sjednána. Ministerstvo zahraničních věcí následně provede požadovaná opatření a platnost smlouvy je takto ukončena.

Proces schválení odstoupení od rezortní mezinárodní smlouvy je obdobný jako proces schválení návrhu na sjednání rezortní mezinárodní smlouvy.

5. Archivace a evidence smluv

Archivace a evidence smluv je zachycena v 5 Archivace a evidence smluv (PDF, 115 kB).

Po vyhlášení smlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv musí gestor zaslat na Ministerstvo zahraničních věcí originál smlouvy, 1 opis, ověřenou kopii, překlady a další materiály. Pokud by originály některých smluv s výslovným souhlasem Ministerstva zahraničních věcí zůstaly uloženy v archivu Ministerstva obrany nebo v archivu Ministerstva vnitra, ohlásí tyto orgány Ministerstvu zahraničních věcí evidenční číslo, pod nímž je smlouva uložena, a další potřebné evidenční údaje.

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)