Citace jednotlivých vět

Jestliže je výjimečně třeba odkázat na jednotlivé věty, považují se při počítání za samostatné věty pouze ty, které jsou od sebe odděleny tečkou. Je-li věta rozdělena středníkem, je nutno užít pro větší přehlednost označení „část věty před středníkem" nebo „část věty za středníkem".
Při citaci věty se použije vždy slovního označení, například „věta třetí", a to vždy v příslušném pádu, například „podle § 4 věty třetí"; při citaci poslední věty ustanovení se použije slovního označení „věta poslední", například  „podle § 2 odst. 1 věty poslední".