Normativní odkaz na jiný právní předpis

Použití nebo vyloučení použití právních norem obsažených v jiném právním předpisu nebo jiného právního předpisu musí být výslovně vyjádřeno v textu ustanovení právního předpisu obsahujícího výslovný odkaz na jiný právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu, například slovním spojením „správní řád", „zákon upravující registrované partnerství", „knihovní zákon" nebo „právní předpisy upravující účetnictví".