Právní norma může obsahovat kumulativní výčet s prvkem alternace.

Za příklad kumulativního výčtu s prvkem alternace (u písmene h) – tučně) lze považovat ustanovení § 109 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které zní:

„(2) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařízením musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny
identifikační údaje účastníků dohody,
pracovní činnost, na kterou budou zaměstnanci rekvalifikováni,
základní kvalifikační předpoklady zaměstnanců potřebné pro zařazení do rekvalifikace,
rozsah teoretické a praktické přípravy,
místo a způsob provedení rekvalifikace,
doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,
závazek zaměstnavatele nebo rekvalifikačního zařízení vrátit poskytnuté fi-nanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení,
ujednání o vypovězení dohody.".
 
V daném případě jde o kumulativní výčet, neboť podmínky uvedené v písmenech a) až i) musí být splněny současně, přičemž písmeno h) je navíc formulováno s prvkem alternace.