Úvodní ustanovení právního předpisu, v němž je promítnuta podstatná část směrnice Evropské unie

Je-li právním předpisem promítnuta do právního předpisu celá směrnice Evropské unie nebo její podstatná část a toto promítnutí směrnice se týká podstatné části právního předpisu, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní:
„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) zapracovává příslušné předpisy Evropské uniex) a upravuje
a) ………………………………………………………………..,
b) …………. (v tomto dalším pododstavci či v pododstavcích se vyjádří ta část předmětu právní úpravy, která překračuje rámec promítnutých předpisů EU) ……………………."
(v poznámce pod čarou č. X se uvedou citace skutečně promítnutých předpisů, včetně skutečně promítnutých novel těchto předpisů s tím, že každý z těchto předpisů a každá jejich novela se uvede na samostatném řádku, a je-li promítnuta podstatná část směrnice, v poznámce pod čarou se uvedou příslušná skutečně promítnutá ustanovení směrnice).