Úvodního ustanovení právního předpisu, jehož předmět je shodný s předmětem úpravy obsažené v předpisu Evropské unie

Má-li právní předpis předmět úpravy shodný nebo v podstatné míře shodný s předmětem úpravy obsažené v přímo použitelném předpisu Evropské unie a nejde-li o přizpůsobení právního řádu tomuto předpisu, do úvodního ustanovení právního předpisu se zapracuje tento text:
„Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ………x)" (stručně se charakterizuje tato oblast a v poznámce pod čarou se uvede citace tohoto předpisu).