V úvodních ustanoveních vymezit pouze takové pojmy, jejichž definice je pro účely výkladu a aplikace právního předpisu jako celku nezbytně nutná; ostatní pojmy vymezovat až na místě, kdy jsou použity poprvé

V § 5 odst. 3 návrhu zákona o léčivech předloženého k projednání vládě byla obsažena definice:

„(3) Přípravou léčivých přípravků se rozumí jejich zhotovování osobou uvedenou v § 79 odst. 2."

V § 79 odst. 2 bylo navrženo znění, podle něhož „Léčivé přípravky jsou oprávněny připravovat pouze lékárny, pracoviště nukleární medicíny zdravotnického zařízení, jde-li o radiofarmaka a imunologická nebo mikrobiologická pracoviště zdravotnického zařízení nebo zařízení ochrany veřejného zdraví, jde-li o humánní autogenní vakcíny". S ohledem na úpravu obsaženou v § 79 odst. 2 není definice obsažená v § 5 odst. 3 nezbytná, neboť příprava léčivých přípravků je definována pouze jako jejich zhotovování a tohoto pojmu se užívá již jen v § 79 a v ustanovení § 102 o správních deliktech.
Uvedený pojem nebylo nutné s ohledem na četnost jeho použití a samotný obsah definice (přípravou se rozumí zhotovování) vůbec definovat.