Mandát pro účast členů vlády na zasedáních Rady Evropské unie a Evropské rady


Návrh mandátu pro účast člena vlády v Radě EU je projednán a schvalován ve Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni [viz Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (Pracovní úroveň)].

Jedná-li se o  návrh mandátu na Evropskou radu, je mandát projednán ve Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni (PV-EU)​ a následně schválen ve Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni (VV-EU) [viz Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii]. Nemůže-li VV-EU projednat návrh mandátu s ohledem na termín jednání Evropské rady, schválí jej předseda VV-EU.

Ve zvláštních případech může být návrh mandátu po projednání ve Výboru pro Evropskou unii projednán vládou. Proces projednávání návrhu mandátu vládou je zachycen diagramem Mandát pro účast členů vlády na zasedáních Rady Evropské unie a Evropské rady a předkládání informací z těchto zasedání (PDF, 196 kB).

 

Osobou předkladatele je v případě, že se jedná o návrh mandátu pro zasedání Evropské rady, předseda vlády. V případě návrhu mandátu pro zasedání Rady Evropské unie je předkladatelem:

  • věcně příslušný člen vlády, pokud se návrh týká působnosti jednoho resortu
  • pokud se návrh týká působnosti více resortů, je jím
    • člen vlády, v jehož působnosti je převážná část agendy, nebo
    • člen vlády, který je gestorem dané formace Rady EU, nebo
    • člen vlády určený předsedou vlády.

Pokud se návrh týká působnosti více resortů, je třeba ještě před předložením návrhu dosáhnout dohody předkladatele a ostatních věcně příslušných  resortů o podobě návrhu.

Po předložení je návrh mandátu  zařazen na program nejbližšího zasedání PV-EU (resp. V-EU). Dojde-li po schválení mandátu k závažné změně programu Rady EU nebo Evropské rady, je předkladatel povinen vypracovat spolu s případnými ostatními věcně příslušnými resorty návrh stanoviska k novým zásadním bodům programu.

Pokud změna programu zahrnuje i nové méně závažné body, předkladatel opět vypracuje stanovisko k těmto bodům (pokud je to třeba, ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými resorty). Po informování předsedy V-EU o návrhu stanoviska je předkladatel oprávněn odsouhlasit doplnění mandátu, pokud je to třeba, i s ostatními věcně příslušnými resorty.

Ze zasedání Rady EU nebo Evropské rady je člen vlády, který se zasedání zúčastnil, povinen předložit informaci do 10 dnů od jeho konání.

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)