Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (pracovní úroveň)

Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Řádné jednání Tichá procedura

Materiály určené k jednání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni (dále jen „PV-EU") jsou projednávány na řádném jednání, které se koná zpravidla jednou týdně (diagram procesu „1. Řádné jednání (PDF, 158 kB)"), případně v některých případech v tiché proceduře (diagram „2. Tichá procedura (PDF, 119 kB)".

 

1. Řádné jednání

Řádné jednání PV-EU se koná zpravidla 1x týdně. K jednání jsou předkládány následující materiály:

  • návrhy instrukcí pro jednání COREPER I/II [gestor je určen sekretariátem Výboru pro Evropskou unii (dále jen „V-EU") po vložení programu jednání COREPER I/II do Databáze politik Evropské unie (dále jen "DAP")],
  • návrhy instrukcí na jednání pracovních a přípravných orgánů Rady, výborů Evropské komise a další jednání,
  • návrhy rámcových pozic,
  • návrhy mandátů pro jednání zástupců ČR v Radě EU,
  • návrhy stanovisek.

Tyto materiály předkládají členové PV-EU, přidružení členové PV-EU či stálí hosté PV-EU jejich vložením do DAP, stálí hosté prostřednictvím sekretariátu V-EU. V případě návrhu rámcové pozice je třeba materiál předložit minimálně 2 pracovní dny před jednáním PV-EU, návrh instrukce pro jednání COREPER I/II minimálně 3 hodiny před jednáním a ostatní materiály do 15:30 hodin předchozího pracovního dne před jednáním. Pokud je materiál předkládán s rozporem, je předkladatel povinen o tomto informovat a vyznačit tuto informaci v DAP.

V případě, že je předkládaný materiál určený ke schválení PV-EU, je nejprve předložen k připomínkám. Lhůtu pro připomínky stanoví gestor přiměřeně s ohledem na rozsah a závažnost materiálu. Připomínky vznášejí členové PV-EU a přidružení členové PV-EU prostřednictvím e-mailu gestorovi, příp. vložením do DAP nebo během jednání PV-EU. Jestliže jsou vzneseny připomínky, je gestor povinen je vypořádat a upravený materiál vložit do DAP minimálně 3 hodiny před jednáním.

Po předložení materiálů sestaví předsedající PV-EU na návrh sekretariátu V-EU předběžný program jednání, který sekretariát V-EU distribuuje do 16:00 hodin dne předcházejícího jednání. U instrukce pro jednání COREPER I/II se vyznačí, zda bude projednána „s diskusí" či „bez diskuse". Členové a přidružení členové PV-EU mohou požádat o přeřazení materiálu z části jednání „bez diskuze" do části „s diskuzí" nebo naopak.

Program jednání je distribuován sekretariátem PV-EU minimálně 3 hodiny před jednáním. Program sestavuje rovněž předsedající PV-EU na návrh sekretariátu V-EU.

Materiál je poté projednán na jednání PV-EU. Dojde-li ke konsensu při projednávání materiálu, je o něm rozhodnuto. Je-li materiál rozporován, řeší vzniklý rozpor předsedající PV-EU s příslušnými členy PV-EU. Zůstane-li rozpor nevyřešen, je materiál předložen Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni (dále také „VV-EU").

Z jednání PV-EU vyhotovuje sekretariát V-EU pracovní záznam, který rozešle členům PV-EU a přidruženým členům PV-EU prostřednictvím DAP do 2 pracovních dnů po jednání. Členové PV-EU a přidružení členové PV-EU mohou do 2 pracovních dnů uplatnit k záznamu připomínky. Případné připomínky sekretariát V-EU vypořádá, následně vyhotoví oficiální verzi záznamu a vloží jej do DAP.

Proces je znázorněn grafem „1. Řádné jednání (PDF, 158 kB)".

 

2. Tichá procedura

Tichá procedura může v některých případech nahradit rozhodování na jednání PV-EU. Lze ji využít pro schvalování instrukcí na jednání pracovních a přípravných orgánů Rady či výborů či Evropské komise, příp. na jiná jednání, která jsou významná z hlediska koordinace evropských politik.

Gestor vloží materiál do DAP s informací o lhůtě, v níž mohou členové PV-EU a přidružení členové PV-EU tichou proceduru porušit. Tato lhůta činí nejméně 3 pracovní hodiny; pokud byl materiál bez rozporu projednán v Resortní koordinační skupině, je možno tuto lhůtu zkrátit na 2 pracovní hodiny. (Pracovní hodinou se rozumí hodina, která spadá do časového rozmezí mezi 8. a 17. hodinou pracovního dne.)

Připomínky jsou zasílány zpracovateli e-mailem, případně vložením do DAP. Pokud jsou vzneseny připomínky, zpracovatel je povinen je vypořádat a aktualizovaný materiál vložit do DAP k novému projednání. Materiál poté absolvuje nové kolo tiché procedury nebo je předložen k projednání na VV-EU, zpravidla v závislosti na termínu nejbližšího jednání VV-EU. V případě nového kola tiché procedury činí nová lhůta pro připomínky minimálně jednu hodinu. Pokud jsou opět vzneseny připomínky, je gestor povinen je vypořádat a vložit novou aktualizovanou verzi materiálu do DAP a absolvovat další kolo jeho opětného projednání.

Po schválení materiálu vloží gestor projednanou verzi do DAP.

Proces je zachycen v diagramu „2. Tichá procedura (PDF, 119 kB)".

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)