Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (vládní úroveň)

Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (vládní úroveň) Řádné jednání Mimořádné jednání

Ve Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni („VV-EU") jsou projednávány zejména materiály

  • analýzy a návrhy pozic k zásadním otázkám projednávaným v EU,
  • návrhy pozic k dalším otázkám zásadní důležitosti pro ČR,
  • sporné body, které se nepodařilo vyřešit v PV-EU [viz Materiál pro jednání Výboru pro Evropskou unii (pracovní úroveň)],
  • návrhy pozic pro vyjednávání s ostatními členskými státy EU v rámci sektorových politik a rozhodnutí o připojení ČR k dvoustrannému či vícestrannému pozičnímu dokumentu,
  • další témata.

Všechny materiály pro jednání VV-EU  jsou nejprve projednány ve Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni nejméně 6 pracovních dnů před jednáním.

Projednání materiálů probíhá na řádném jednání – diagram Řádné jednání VV-EU (PDF, 127 kB). V případě potřeby projednání a schválení mandátu na zasedání Evropské rady může svolat předseda VV-EU mimořádné jednání - diagram Mimořádné jednání VV-EU (PDF, 127 kB). Nemůže-li VV-EU schválit mandát s ohledem na termín jednání Evropské rady, je pověřen schválením mandátu předseda VV-EU. Postup konzultuje s dotčenými členy VV-EU.

Vzory materiálů pro jednání Výboru pro Evropskou unii jsou uvedeny zde.

 

Řádné jednání VV-EU

O zařazení bodu na program jednání VV-EU požádají členové VV-EU či přidružení členové VV-EU nejpozději do 14 hodin pátého pracovního dne předcházejícího jednání VV-EU. Materiál je předkládán buď v části jednání „ke schválení", nebo v části jednání „pro informaci", anebo v části jednání „různé". Obsah materiálů je uveden v dokumentech Materiál „Ke schválení" (PDF, 190 kB), Materiál "pro informaci" (PDF, 183 kB) a Materiál "různé" (PDF, 183 kB).

Předsedající PV-EU poté navrhne program jednání, který schvaluje předseda VV-EU. PV-EU je o programu informován. Po schválení programu předsedou vloží sekretariát V-EU program jednání a jednotlivé body jednání do Databáze politik Evropské unie (dále jen "DAP"). Program jednání VV-EU Sekretariát V-EU distribuuje prostřednictvím DAP členům VV-EU a přidruženým členům VV-EU nejpozději do 16:00 hodin druhého pracovního dne předcházejícího jednání. Pokud není v tomto termínu možné program jednání VV-EU stanovit, je distribuován prostřednictvím DAP předběžný program jednání.

Předkladatelé vloží do DAP k jednotlivým bodům projednávaný materiál po projednání v PV-EU bez zbytečného odkladu.

Součástí materiálu zařazeného v části jednání „ke schválení" je návrh usnesení, o kterém VV-EU hlasuje. Tento návrh usnesení může být schválen, nebo odmítnut, anebo může být rozhodnuto o odročení materiálu na některé z dalších jednání VV-EU.

Na jednání VV-EU je materiál zařazený v části jednání „pro informaci" vzat na vědomí.

Z jednání pořizuje sekretariát V-EU záznam, který vloží v předběžné podobě do DAP nejpozději druhý pracovní den po dni jednání. Po schválení záznamu předsedou VV-EU vloží sekretariát V-EU do DAP záznam v oficiální podobě.

Proces je znázorněn v diagramu Řádné jednání VV-EU (PDF, 127 kB).

 

Mimořádné jednání VV-EU

V případě potřeby projednání mandátu na zasedání Evropské rady může předseda VV-EU svolat mimořádné jednání. Předseda VV-EU předloží materiál pro jednání. Po sestavení programu sekretariátem V-EU jej předseda V-EU schválí. Dále je postupováno shodně jako při řádném jednání VV-EU.

Proces je zachycen v diagramu Mimořádné jednání VV-EU (PDF, 123 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)