Materiál pro notifikaci implementace právních předpisů Evropské unie

Materiál pro notifikaci implementace právních předpisů Evropské unie Přidělení gesce k návrhům Změna gesce k návrhu Analýza dopadů Přidělování gescí k předpisům EU Změna gesce k předpisům EU Analýza předpisů Notifikace transpozičních předpisů

1. Přidělení gesce k návrhům právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Vznikne-li na evropské úrovni návrh právního aktu či jiný dokument, je předán Ministerstvem zahraničních věcí Úřadu vlády – odboru kompatibility (dále také jen „OKOM") prostřednictvím ISAP (informační systém pro aproximaci práva). OKOM do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto návrhu přidělí gesci. O přidělení gesce informuje OKOM gestora prostřednictvím ISAP a elektronické pošty. Gestor může gesci odmítnout do 3 pracovních dnů; pokud tak neučiní, má se za to, že s přidělením gesce souhlasí a přijal ji.

Odmítne-li gestor gesci, musí toto odmítnutí odůvodnit a navrhnout nového gestora. Odmítnutí provede prostřednictvím ISAP. Nově navržený gestor gesci přijme či odmítne do 3 dnů prostřednictvím ISAP. V případě odmítnutí gesce musí tento krok odůvodnit a navrhnout jiného nového gestora. Gesci může napadnout i jiný orgán státní správy do 3 dnů od jejího přidělení. Odmítnuté gesce či případné další spory a napadení řeší OKOM za součinnosti dotčených orgánů státní správy. Pokud se spor nepodaří vyřešit, je předložen Výboru pro Evropskou unii ke konečnému rozhodnutí.

Proces je zachycen v diagramu 1 Přidělování gescí k návrhům právních aktů Rady a dalším dokumentům EU (PDF, 120 kB).

1a. Změna gesce k návrhu právních aktů Rady a dalším dokumentům EU

Pokud gestor gesci přijal a rozhodne se ji změnit, musí nejprve navrhnout změnu novému gestorovi. Pokud nově navržený gestor nesouhlasí, změna gesce se neprovede. V případě, že nově navržený gestor se změnou gesce souhlasí, je třeba, aby toto oznámil společně s původním gestorem Odboru kompatibility. Změnu gesce je třeba odůvodnit a přiložit písemný souhlas nově navrženého gestora s převzetím gesce.

OKOM gesci změní a zachytí ji v ISAP.  Změnu gesce oznámí gestor případným spolugestorům.

Proces je zachycen v grafu 1a Změna gesce k návrhu právních aktů Rady a dalším dokumentům EU (PDF, 108 kB).

2. Analýza dopadů předpisů EU ve fázi návrhu/rámcová pozice

Po určení gesce vypracovává pro návrh legislativního aktu gestor stanovisko pro Poslaneckou sněmovnu a Senát. Diagram procesu je 2 Analýza dopadů předpisů EU ve fázi návrhu/rámcová pozice (PDF, 132 kB).

Nejprve gestor posoudí, zda je nezbytné určit spolugestory. Jestliže gestor usoudí, že spolugestorství je nutné, pak spolugestora/y určí, informuje je o tom, určí rozsah spolugesce a vloží příslušné informace do ISAP. Pokud spolugestor spolugesci odmítne, je vzniklý spor řešen Odborem kompatibility za spolupráce gestora a navrženého spolugestora. Pokud se spor nepodaří vyřešit, je předložen Výboru pro EU, který rozhodne, zda navrhovaný spolugestor bude spolugestorství vykonávat či nikoliv.

Po určení spolugestorství (případně po určení, že spolugestorství není nutné), vypracuje gestor ve spolupráci s případnými spolugestory k návrhu legislativního aktu do 15 dnů od přijetí gesce rámcovou pozici, kterou postoupí OKOM. O nutnosti vypracovat rámcovou pozici je gestor předem informován Odborem kompatibility prostřednictvím ISAP a elektronickou poštou. Rámcová pozice je zpracovávána na formuláři „Rámcová pozice/Stanovisko pro Parlament ČR (DOCX, 20 kB)" a gestor v něm uvede, které právní předpisy ČR bude nutné v případě návrhu doplnit, změnit, zrušit nebo nahradit.

Rámcová pozice nemusí být zpracována pouze v případě, že se jedná o jiný než legislativní akt a gestor se rozhodl k němu rámcovou pozici nezpracovat. V takovém případě gestor informuje OKOM prostřednictvím ISAP o závěrech analýzy dopadů na právní řád ČR.

Stanovisko vypracované gestorem projednává Resortní koordinační skupina (RKS).

Po projednání rámcové pozice v RKS je předložena Výboru pro Evropskou unii ke schválení.

Po schválení Výboru pro EU zašle gestor stanovisko Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Oddělení pro EU Kanceláře Senátu Parlamentu ČR.

V rámci Poslanecké sněmovny a Senátu poté probíhá jednání o rámcové pozici, jejichž výsledkem je přijetí usnesení Poslanecké sněmovny a usnesení Senátu. Tato stanoviska eviduje OKOM v ISAP. O přijetí usnesení informuje OKOM příslušného gestora a spolugestora elektronickou poštou.

Gestor vypracuje aktuální rámcovou na základě usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu. V průběhu procesu přijímání návrhu legislativního aktu gestor rovněž průběžně aktualizuje analýzu a veškeré jím zpracované dokumenty k návrhu (rámcová pozice, instrukce, zápisy z pracovních porad skupin Rady a jiné) zasílá bezprostředně Odboru kompatibility. Gestor je povinen v případě změn rámcovou pozici aktualizovat. Aktualizovanou rámcovou pozici opět projednává RKS a schvaluje Výbor pro Evropskou unii. Aktualizovaná rámcová pozice je rovněž prostřednictvím ISAP zasílána OKOMu.

3. Přidělování gescí k předpisům EU po vyhlášení v Úředním věstníku

Je-li vyhlášen předpis EU v Úředním věstníku, OKOM přidělí gesci do 3 pracovních dnů od vyhlášení a zároveň založí předpis do datové základny ISAP. O přidělení gesce OKOM informuje gestora prostřednictvím ISAP a elektronické pošty. Gestor může gesci odmítnout do 10 pracovních dní od jejího přidělení. Pokud gesci v této lhůtě neodmítne, má se za to, že gesci přijal.

Pokud navrhovaný gestor gesci odmítne, musí spolu s odmítnutím uvést odůvodnění a navrhnout nového gestora. Odmítnutou gesci, příp. další problémy, řeší OKOM jednáním spolu s dotčenými resorty a navrhuje opatření k nápravě. Dojde-li na základě těchto jednání k dohodě, je určený gestor informován o přidělení gesce. Pokud k dohodě nedojde, spor je předložen k řešení vládě. Materiály pro rozhodnutí sporu připravuje OKOM ve spolupráci s dotčenými resorty. Poté, co vláda rozhodne ve sporu o gesci, je určený gestor informován prostřednictvím ISAP. V tomto případě již určený gestor nemůže gesci odmítnout.

Proces je znázorněn v diagramu 3 Přidělování gescí k předpisům EU po vyhlášení v Úředním věstníku (PDF, 112 kB).

3a. Změna gesce k předpisům EU po vyhlášení v Úředním věstníku

Pokud gestor gesci přijal a rozhodne se ji změnit, musí nejprve navrhnout změnu novému gestorovi. Pokud nově navržený gestor nesouhlasí, změna gesce se neprovede. V případě, že nově navržený gestor se změnou gesce souhlasí, je třeba, aby dal gestorovi tento souhlas písemně. Gestor poté vytvoří návrh změny gesce a informuje o ní OKOM. Pokud OKOM se změnou gesce souhlasí, změní ji a zachytí v ISAP. Změnu gesce oznámí jak původnímu gestorovi, tak nově navrženému.

Pokud OKOM se změnou gesce nesouhlasí, spor se řeší nejprve na úrovni OKOM - gestor. Pokud se spor nevyřeší na této úrovni, je předložen vládě, která o něm rozhodne s konečnou platností. Výsledek sporu (ať již na úrovni OKOM – gestor či po rozhodnutí vlády) může mít dva výsledky – gesce je změněna či nikoliv. Pokud je gesce změněna, OKOM ji opět zachytí v ISAP a informuje gestory. Zůstane-li gesce nezměněna, OKOM informuje o výsledku oba gestory a změnu v ISAP neprovede.

Proces je graficky zachycen diagramem 3a Změna gesce k předpisům EU po vyhlášení v Úředním věstníku (PDF, 119 kB).

4. Analýza předpisů EU vyhlášených v Úředním věstníku EU

Po určení gestorství gestor posoudí rozsah a způsob implementace jednotlivých ustanovení daného předpisu EU v ČR. Usoudí-li gestor, že není nutné přijmout žádné implementační předpisy a zároveň se nejedná o směrnici či rámcové rozhodnutí, vyznačí to v ISAP spolu se zdůvodněním a uvědomí OKOM, čímž proces skončí.

Usoudí-li gestor, že je nutné přijmout implementační předpis/y či pokud se jedná o směrnici či rámcové rozhodnutí (bez ohledu na to, zda je či není nutné přijmout implementační předpisy), je gestor povinen navrhnout

  • implementační předpisy
  • předpokládané termíny předložení těchto předpisů vládě
  • předpokládané termíny nabytí účinnosti předpisů
  • předkladatele nebo zpracovatele předpisů.

Jako podklad slouží analýza dopadů na právní řád ČR před vyhlášením předpisu v Úředním věstníku, pokud byla zpracována.

Má-li gestor pochybnosti o způsobu implementace předpisu, může nejprve požádat o konzultaci Evropskou komisi a způsob implementace s ní konzultovat. Po konzultaci gestor navrhne implementační předpisy a další skutečnosti uvedené výše.

Po návrhu implementačních předpisů je povinen gestor zajistit jejich náležitou implementaci. Pokud není schopen zajistit náležitou implementaci sám, navrhne vhodné spolugestory. Při tomto návrhu může dojít ke sporu o spolugestorství. Případné spory řeší OKOM společně s gestorem a spolugestory. Pokud je rozhodnuto, že spolugestorství není nutné, je gestor nucen zajistit náležitou implementaci předpisů sám. Pokud je spor vyřešen s výsledkem, že spolugestorství je nutné, gestor a spolugestor (spolugestoři) dohodnou rozsah podílu na implementaci. Tento krok proběhne také v případě, že při návrhu spolugestorství žádný spor nevznikl.

Pokud dojde ke sporu při určení podílu na implementaci, řeší je opět OKOM společně s gestorem a spolugestory.

Údaje o spolugestorech vkládá gestor do ISAP.

Gestor – sám či se spolugestory, jsou-li – do 20 dnů od přijetí gesce zpracuje výsledky posouzení do „Srovnávací tabulky" (její vzor je uveden zde (DOCX, 16 kB)), kterou vloží do ISAP. Gestor je po vypracování srovnávací tabulky nadále povinen sledovat skutečnosti vyžadující její změnu (např. změna názvu implementačního předpisu, předpokládaného termínu předložení vládě apod.). Pokud taková skutečnost nastane, gestor toto oznámí OKOM, aktualizuje srovnávací tabulku a aktualizovanou srovnávací tabulku vloží do ISAP.

Proces je graficky znázorněn v diagramu 4 Analýza předpisů EU vyhlášených v Úředním věstníku EU (PDF, 139 kB).

5. Notifikace transpozičních předpisů (transpozice směrnic)

Po provedení analýzy předpisu EU vyhlášeného v Úředním věstníku je gestor povinen sledovat skutečnosti, které vedou k potřebě notifikace (např. přijetí implementačního předpisu). Přitom povinnost notifikace se vztahuje pouze na směrnice; v případě jiných právních předpisů notifikace neprobíhá. Proces je zachycen v diagramu 5 Notifikace transpozičních předpisů (transpozice směrnic) (PDF, 118 kB).

Skutečnost, která vede k potřebě notifikace, je:

  • nabytí platnosti transpozičního předpisu
  • změna ustanovení, která již dříve promítla směrnici
  • zrušení a nahrazení předpisu jiným předpisem.

Nastane-li některá z výše uvedených událostí, gestor ve spolupráci s případnými spolugestory aktualizuje srovnávací tabulku a vloží do ISAP. Gestor toto učiní max. do 15 pracovních dnů od nabytí platnosti transpozičního předpisu. Gestor dále udělí OKOM písemný souhlas s provedením notifikace transpozičního předpisu a zároveň prohlásí, zda je transpozice směrnice již dokončena či bude pokračovat přijímáním dalších předpisů. Vzor dopisu, kterým gestor uděluje OKOM souhlas s notifikací, je uveden zde (DOCX, 12 kB).

OKOM zkontroluje podklady pro provedení notifikace (tj. dopis gestora se souhlasem s notifikací a aktualizovanou srovnávací tabulku), a pokud nemá k podkladům připomínky, provede notifikaci do databáze Evropské komise ve lhůtě 10 pracovních dnů.

Má-li OKOM připomínky k podkladům pro notifikaci, sdělí je gestorovi ve lhůtě 10 pracovních dnů. Gestor je povinen připomínky vypořádat, po jejich vypořádání aktualizuje srovnávací tabulku a zašle OKOM nový dopis se souhlasem s provedením notifikace. Proces po zaslání dopisu na OKOM pokračuje stejně, jako je uvedeno výše.

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)