Legislativa upravující proces tvorby materiálu pro notifikaci implementace právních předpisů Evropské unie

Legislativní dokument Upravuje podproces Ustanovení předpisu upravující podproces
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (1/5) Přidělení gesce k návrhu předpisu EU v průběhu procesu přijímání Hlava I - Čl. 4
(2/5) Analýza návrhu předpisu EU v průběhu procesu přijímání Hlava II - Čl. 5
(3/5) Přidělení gesce k předpisu EU po vyhlášení v Úředním věstníku Hlava I - Čl.3
(3a/5) Změna gesce Hlava I - Čl. 3, 4
(4/5) Analýza předpisu EU po vyhlášení v Úředním věstníku Hlava II - Čl. 6, Čl. 6a, 6b
(5/5) Notifikace transpozičních předpisů Hlava II - Čl. 7, 8
Směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie (1/5) Přidělování gescí k návrhům právních aktů Rady a dalším dokumentům EU Články 3 - 10, 12 - 14
(1a/5) Změna gesce  Článek 16
(2/5) Analýza dopadů předpisu EU ve fázi návrhu Články 11 - 15, 17 - 33

 

Legislativní dokumenty naleznete zde:

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (PDF, 216 kB)

Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie) schválená usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665 (PDF, 164 kB)