Návrh mimořádného státního závěrečného účtu

Návrh mimořádného státního závěrečného účtu Tvorba návrhu Projednání návrhu vládou

1. Tvorba návrhu

Pokud nastane mimořádná situace, kdy je vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav, je potřeba vytvořit mimořádný státní závěrečný účet, který bude reflektovat hospodaření státu v daném rozpočtovém roce až do okamžiku vyhlášení zvláštního stavu.

Jednotliví správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy předloží údaje potřebné pro vypracování mimořádného státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech, které upravuje vyhláška č. 419/2001 Sb. v platném znění. Jednotliví správci kapitol vypracují návrh závěrečného účtu kapitoly a projednají je v příslušných výborech Poslanecké sněmovny.

Ministerstvo financí na základě předložených údajů vypracuje návrh mimořádného státního závěrečného účtu. Pokud tento obsahuje přebytek, Ministerstvo financí vytvoří návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření. Návrh mimořádného státního závěrečného účtu je posléze rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Lhůtu pro podávání připomínek stanoví Ministerstvo financí s ohledem na možné nebezpečí časového prodlení. Upravený návrh následně ministerstvo předloží vládě ke schválení.

Uvedený proces je schematizován diagramem 1 Tvorba návrhu mimořádného státního závěrečného účtu (PDF, 217 kB).

2. Projednání návrhu vládou

Vláda projedná návrh mimořádného státního závěrečného účtu a v případě, že obsahuje přebytek, navrhne způsob jeho použití, a to na základě návrhu Ministerstva financí. Pokud vláda návrh schválí, ministerstvo financí schválený návrh uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. například v elektronické knihovně úřadu vlády – Knihovna připravované legislativy.

V případě mimořádného státního závěrečného účtu se jeho návrh neprojednává v Poslanecké sněmovně.

Proces je zachycen grafem 2 Projednání návrhu mimořádného státního závěrečného účtu vládou (PDF, 187 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)