Nelegislativní materiál pro jednání schůze vlády

Nelegislativní materiál pro jednání schůze vlády Tvorba návrhu Příprava materiálu

1. Tvorba nelegislativního materiálu

Proces Tvorba nelegislativního materiálu je zahájen existencí podnětu k jeho tvorbě. V případě vytvoření nelegislativního materiálu je nutné, aby předkladatel posoudil, zda je nutné zpracovat Přehled dopadů. Pokud nelegislativní materiál nemá legislativní dopady, zpráva ani Přehled dopadů se nevypracovává.

Základní diagram tohoto procesu je 1 Tvorba nelegislativního materiálu (PDF, 112 kB).

Zpracování Přehledu dopadů

Vypracování Přehledu dopadů popisuje diagram 1.1 Zpracování Přehledu dopadů (PDF, 114 kB).  Náležitosti Přehledu dopadů – jeho jednotlivé části včetně podrobných specifikací jsou uvedeny v samostatném dokumentu Přehled dopadů (PDF, 111 kB). Vzor Přehledu dopadů naleznete zde (DOC, 73 kB).

Proces zpracování Přehledu dopadů provádí předkladatel.

V rámci této činnosti je nutné, aby mimo jiné:

  • zpracoval základní identifikační údaje,
  • definoval problém,
  • určil cíl plánovaného legislativního předpisu,
  • odůvodnil variantu přípravy legislativního předpisu,
  • zpracoval stanovisko ke zpracování RIA,
  • identifikoval dotčené subjekty,
  • charakterizoval specifické dopady a
  • uvedl kontakty na zpracovatele RIA.

Toto vše a další potřebné informace uvedené v dokumentaci Helpdesku předkladatel zahrne do vytvářeného Přehledu dopadů. Během všech uvedených činností se vytvářejí dokumenty, jejichž základní struktura je ve formě vzorů předkladateli zobrazena systémem.

Po vytvoření Přehledu dopadů bude tento vložen předkladatelem do elektronické knihovny a následně postoupen do další fáze procesu.

Rozhodnutí o provedení RIA

Při rozhodování o provedení RIA je nutné, aby Oddělení pro koordinaci procesu RIA nejdříve zpracovalo věcné podklady pro pracovní komisi. K této činnosti může využít eKLEP s tím, že Přehled dopadů bude elektronicky dostupný v knihovně. Na základě uvedených podkladů vytvoří pracovní komise LRV stanovisko, které opět vloží do elektronické knihovny.

Poté, co jsou obě stanoviska vložena do eKLEPu, Pracovní komise LRV zhodnotí soulad svého doporučení a stanoviska předkladatele a vyřeší případný nesoulad.

Následuje zhodnocení nutnosti provedení RIA předsedou LRV. Závěr ze zhodnocení bude následně vložen do elektronické knihovny.

Proces ohledně rozhodnutí o provedení RIA je schematizován diagramem 1.2.1 Rozhodnutí o provedení RIA (PDF, 192 kB).

Celý proces je graficky vyjádřen diagramem 1.2 Rozhodnutí o provedení RIA (PDF, 117 kB).

Následným procesem je 2 Příprava nelegislativního materiálu pro jednání schůze vlády.

2. Příprava nelegislativního materiálu pro jednání schůze vlády

Vytvořený nelegislativní materiál prochází nejprve připomínkovým řízením, přičemž je možné požádat o jeho zúžení, zkrácení nebo i prominutí. Pokud připomínkové řízení proběhne, připomínková místa materiál posoudí a vytvoří k němu stanovisko ve lhůtě 10 pracovních dní. Uvedená stanoviska vytvoří guvernér ČNB, vedoucí Úřadu vlády, předseda vlády, jednotliví ministři a místopředseda vlády. Pokud návrh vytvořil ústřední orgán státní správy, předkládá ho vládě člen vlády k tomu určený – viz graf Informační a koordinační funkce některých členů vlády vůči některým ústředním orgánům státní správy, a vůči Bezpečnostní informační službě (PDF, 99 kB). Následně předkladatel zapracuje připomínky obsažené ve stanoviskách a upravený dokument opět vloží do eKLEPu. Pokud existují připomínky, které jsou předmětem rozporu, tak jsou vládě k rozhodnutí předkládány pouze nevyřešené rozpory koncepčního charakteru. Posléze je materiál předložen vládě ke schválení prostřednictvím IS ODOK. Pokud bylo připomínkové řízení u nelegislativního materiálu zcela prominuto, materiál je rovnou předložen vládě ke schválení.

Uvedený proces je schematizován diagramem 2 Příprava nelegislativních materiálů pro jednání schůze vlády (PDF, 114 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)