Návrh státního závěrečného účtu

Návrh státního závěrečného účtu Tvorba návrhu Projednání návrhu vládou Projednání návrhu v Poslanecké sněmovně

1. Tvorba návrhu

Po skončení rozpočtového roku je potřeba vytvořit státní závěrečný účet, který bude reflektovat hospodaření státu v uplynulém roce. Jednotliví správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy předloží údaje potřebné pro vypracování státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech, které upravuje vyhláška č. 419/2001 Sb. v platném znění. Jednotliví správci kapitol vypracují návrh závěrečného účtu kapitoly a projednají je v příslušných výborech Poslanecké sněmovny.

Ministerstvo financí na základě předložených údajů vypracuje návrh státního závěrečného účtu. Pokud tento obsahuje přebytek, Ministerstvo financí vytvoří návrh na použití přebytku rozpočtového hospodaření. Návrh státního závěrečného účtu je posléze rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Upravený návrh následně ministerstvo předloží vládě ke schválení.

Uvedený proces je schematizován diagramem 1 Tvorba návrhu státního závěrečného účtu (PDF, 131 kB).

2. Projednání návrhu vládou

Vláda projedná návrh státního závěrečného účtu a v případě, že obsahuje přebytek, navrhne způsob jeho použití, a to na základě návrhu Ministerstva financí. Vláda schválený návrh předloží Poslanecké sněmovně nejpozději do 30. dubna následujícího po hodnoceném roce.

Proces je zachycen grafem 2 Projednání návrhu státního závěrečného účtu vládou (PDF, 105 kB).

3. Projednání návrhu v Poslanecké sněmovně

Návrh státního závěrečného účtu, který předložila vláda Poslanecké sněmovně, rozešle předseda PSP všem poslancům. Následně organizační výbor Sněmovny přikáže návrh rozpočtovému výboru a rozešle stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně souladu závěrečných účtů s právními předpisy poslancům. Rozpočtový výbor vytvoří stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu a rozešle jej poslancům. Následuje čtení poslanci.  Pokud státní závěrečný účet obsahuje přebytek, Poslanecká sněmovna rozhodne o jeho použití na základě návrhu vlády. Pokud Poslanecká sněmovna rozhodne, že přebytek, případně jeho část, se použije k financování výdajů státního rozpočtu v běžném rozpočtovém roce, převedou se tyto prostředky do příjmů státního rozpočtu běžného rozpočtového roku.

Poslanecká sněmovna se může usnést na tom, že vzala návrh státního závěrečného účtu na vědomí nebo jej projednala s usnesením.

Ministerstvo financí posléze projednaný návrh společně s usnesením Poslanecké sněmovny uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Projednání návrhu v Poslanecké knihovně je schematizováno v diagramu 3 Projednání návrhu státního závěrečného účtu v Poslanecké sněmovně (PDF, 115 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)