Výhled a Plán legislativních prací vlády

Výhled a Plán legislativních prací vlády Sestavení Výhledu legislativních prací vlády Sestavení Plánu legislativních prací vlády Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu legislativních prací vlády

Výhled legislativních prací vlády se sestavuje jednou za volební období, a sice na počátku funkčního období vlády. Obsahuje úkoly na další roky funkčního období vlády. Jeho tvorba je zachycena v diagramu 1 Sestavení Výhledu legislativních prací vlády (PDF, 114 kB).

Plán legislativních prací vlády je sestavován pravidelně na následující kalendářní rok. Jeho tvorbu znázorňuje diagram 2 Sestavení Plánu legislativních prací vlády (PDF, 109 kB). V případě, že dojde k nutnosti změny úkolu v již schváleném Plánu, nepostupuje se cestou novelizace Plánu, ale procesem zachyceným v diagramu 3 Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu legislativních prací vlády (PDF, 104 kB).

1. Sestavení Výhledu legislativních prací vlády

Spouštěcím momentem pro sestavení Výhledu legislativních prací vlády je počátek funkčního období vlády. Odbor vládní legislativy (dále jen „OVL") požádá o podklady k sestavení Výhledu:

  • vládu
  • členy vlády
  • ústřední orgány státní správy
  • Českou národní banku.

Tyto subjekty vytvoří podklady pro sestavení Výhledu na základě Dokumentů pro tvorbu podkladů (PDF, 100 kB). Je-li k jednotlivým úkolům navrhován spolupředkladatel, předkladatel s ním návrh úkolu projedná.

Podklady pro Výhled zašlou zpracovatelé OVL, na jejichž základě OVL sestaví návrh Výhledu legislativních prací vlády. Tento návrh rozešle OVL do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení je OVL povinen vypořádat. Po vypořádání připraví materiál pro jednání vlády (upravený návrh Výhledu). Vláda bere Výhled legislativních prací na vědomí.

Informace o obsahu Výhledu a údajích uváděných u jednotlivých úkolů jsou obsaženy ve schématu Plán/Výhled legislativních prací vlády (PDF, 105 kB).

Celý proces je zachycen v diagramu 1 Sestavení Výhledu legislativních prací vlády (PDF, 114 kB).

2. Sestavení Plánu legislativních prací vlády

Plán legislativních prací vlády je sestavován pravidelně na následující kalendářní rok. Odbor vládní legislativy požádá o podklady k sestavení Plánu:

  • vládu
  • členy vlády
  • ústřední orgány státní správy
  • Českou národní banku.

Tyto subjekty vytvoří podklady pro sestavení Plánu na základě Dokumentů pro tvorbu podkladů (PDF, 100 kB). Je-li k jednotlivým úkolům navrhován spolupředkladatel, předkladatel s ním návrh úkolu projedná.

Podklady pro Plán zašlou zpracovatelé OVL, na jejichž základě OVL sestaví návrh Plánu legislativních prací vlády. Tento návrh rozešle OVL do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení je OVL povinen vypořádat. Po vypořádání připraví materiál pro jednání vlády (upravený návrh Plánu). Vláda na schůzi Plán schválí a přijetím usnesení zajistí splnění úkolů v něm obsažených. Úkoly jsou tedy pro členy vlády a vedoucí ústředních orgánů státní správy závazné.

Informace o obsahu Plánu a údajích uváděných u jednotlivých úkolů jsou obsaženy ve schématu Plán/Výhled legislativních prací vlády (PDF, 105 kB).

Celý proces je znázorněn v grafu 2 Sestavení Plánu legislativních prací vlády (PDF, 109 kB).

3. Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu legislativních prací vlády

Je-li třeba změnit úkol v již schváleném Plánu legislativních prací vlády (změna termínu či zrušení úkolu), předkladatel nejprve musí požádat o stanovisko předsedu vlády. Po vyjádření předsedy vlády je možno požádat o změnu úkolu a řádně ji zdůvodnit. Vláda rozhodne o schválení či neschválení žádosti přijetím usnesení ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou.

Proces je zachycen v grafu 3 Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu legislativních prací vlády (PDF, 104 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)