Plán nelegislativních prací vlády

Plán nelegislativních prací vlády Sestavení Plánu a Výhledu nelegislativních prací vlády Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu nelegislativních prací vlády

1. Sestavení Plánu nelegislativních prací vlády

Plán nelegislativních úkolů vlády (dále jen „Plán") je sestavován pravidelně na následující kalendářní rok. Plán by měl shrnovat nejvýznamnější aktivity vlády plánované na následující období vyplývající zejména z programového prohlášení vlády a měl by též reflektovat další dokumenty (např. koaliční smlouvu, strategii mezinárodní konkurenceschopnosti atd.). Úkoly v něm obsažené jsou pro členy vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy závazné, neboť jej vláda schvaluje svým usnesením. Plán též slouží ke kontrole plnění jednotlivých úkolů a je tak důležitým nástrojem pro hodnocení činnosti jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Plán je sestavován z podkladů zaslaných jednotlivými členy vlády za jimi řízené ministerstvo, vyplývající z vlastních potřeb resortů. Při přípravě návrhu Plánu jsou rovněž zohledněny podklady zaslané vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy, za jimi řízené organizace. Pokud jsou nelegislativní úkoly uloženy zvláštním usnesením s termínem splnění v roce, na který je sestavován Plán, a tyto úkoly jsou obsaženy v podkladu pro sestavení tohoto plánu, ale s jiným termínem splnění, promítne se tento jiný termín do návrhu Plánu a po jeho schválení vládou se nově stanovený termín považuje za nepřímou novelu předchozího usnesení vlády. Pokud však tyto nelegislativní úkoly nejsou obsaženy v podkladech pro sestavení Plánu a z tohoto důvodu nejsou do vládou schváleného Plánu promítnuty, neznamená to, že je takový nelegislativní úkol zrušen.

K zaslání podkladů jsou jednotliví členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy vyzváni dopisem vedoucího Úřadu vlády a vypracují je podle šablon poskytovaných Odborem vládní agendy. Požadavek na zařazení konkrétního nelegislativního úkolu do návrhu Plánu je třeba vždy řádně zdůvodnit, zejména je třeba uvést, proč má být do návrhu Plánu zařazen (např. vyplývá z platné legislativy, řeší věcnou problematiku resortu atd.). Jestliže je navrhován spolupředkladatel nelegislativního úkolu, je třeba tento návrh se spolupředkladatelem předem projednat. Termín splnění nelegislativního úkolu vůči vládě je třeba v podkladech pro sestavení návrhu Plánu uvést v měsících.

Návrhy jednotlivých nelegislativních úkolů, předložené členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy, jsou zpracovány Odborem vládní agendy prostřednictvím aplikace AVP informačního systému ODok do pracovní verze návrhu Plánu a z důvodu přehlednosti seřazeny podle předkladatele a předpokládaného termínu splnění. Sestavená pracovní verze návrhu Plánu je dopisem vedoucího Úřadu vlády rozeslána k posouzení ředitelům kanceláří a kabinetů jednotlivých členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy. Spolu s ní je rozeslána i pozvánka na poradu zástupců ústředních orgánů státní správy a vedoucích pracovníků Úřadu vlády České republiky, která nahrazuje meziresortní připomínkové řízení a na které je návrh Plánu projednán. Následně je, po zapracování připomínek vzešlých z porady zástupců ústředních orgánů státní správy a vedoucích pracovníků Úřadu vlády České republiky a v souladu s Jednacím řádem vlády, návrh Plánu předložen vládě ke schválení.

Po schválení Plánu vládou jsou jednotlivé náměty převedeny aplikací AVP informačního systému ODok na úkolové listy a zařazeny do databáze úkolů pro potřebu kontroly plnění úkolů.

Dokumenty pro tvorbu podkladů (PDF, 100 kB).

Informace o obsahu Plánu a údajích uváděných u jednotlivých úkolů, resp. námětů na budoucí úkoly, jsou obsaženy ve schématu Plán nelegislativních prací vlády (PDF, 100 kB).

Celý proces je zachycen v diagramu 1 Sestavení Plánu nelegislativních prací vlády (PDF, 120 kB).

 

2. Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu nelegislativních prací vlády

Termíny splnění nelegislativních úkolů jsou závazné a lze je měnit pouze na základě odůvodněné žádosti předkladatele a po předchozím vyjádření předsedy vlády. Dojde-li k potřebě změny termínu (např. z důvodu prodlení při přípravě) nebo k potřebě zrušení úkolu (např. z důvodu jeho nadbytečnosti nebo jeho řešení jiným způsobem) nepostupuje se cestou změny (novelizace) Plánu, nýbrž cestou usnesení vlády k pravidelné Zprávě o plnění úkolů uložených vládou na příslušné kalendářní období (zpravidla měsíční). Obdobně ukáže-li se potřeba předložit vládě nelegislativní úkol, který v Plánu není zahrnut, není třeba před jeho předložením vládě Plán novelizovat a postačí předloženi předmětného materiálu mimo Plán.

Proces je zachycen v grafu 2 Změna termínu/zrušení úkolu zařazeného do schváleného Plánu nelegislativních prací vlády (PDF, 104 kB).

 

Vysvětlivky k diagramům (PDF, 105 kB)