Další nedostatky přechodných ustanovení: Zákon č. 296/2007 Sb.

Čl. XXVIII
Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto zákona se použije i v případě správy daní související s řízením, které bylo zahájeno a pravomocně neskončeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení navazuje na změnu zákona o správě daní a poplatků, provedenou v souvislosti s přijetím insolvenčního zákona. V přechodném ustanovení jsou nesprávně použita slova „ustanovení tohoto zákona", neboť čl. XXVIII není již součásti novelizovaného zákona. Přechodné ustanovení mělo např. znít:
„Pokud bylo řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne nebylo skončeno, použijí se pro správu daní s tímto řízením související § 7, 9, § 24 odst. 3 písm. a), § 40, 40a, 40b, 59 a 70 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.".