Indikativní odkaz na technickou normu

Technické normy nejsou obecně závazné. Podle § 45a Legislativních pravidel vlády se při stanovení technických požadavků v právním předpisu použije se přednostně indikativní odkaz na technickou normu. Určená norma v tomto případě konkretizuje obecný, souhrnný právní požadavek. Tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením garantujícím stejnou nebo vyšší úroveň ochrany oprávněných zájmů (princip shody).

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon):
§ 11
Práva a povinnosti držitelů licencí
(1) Držitel licence je povinen [...]
c) zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, v plynárenství i technickými pravidly, která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky, [...]

§ 28
Zákazník
(2) Zákazník je povinen [...]
d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, [...]