Normativní a nenormativní odkazy je třeba v právních předpisech důsledně rozlišovat. Pro odkazy, které mají mít normativní význam, nelze používat slov „jiný právní předpis“ (dříve „zvláštní právní předpis“) s odkazem na poznámku pod čarou.

V původním znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, bylo v § 20 odst. 6 obsaženo ustanovení:
[(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny]
„g) převody bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů,12a)
12a) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).".

Účelem zákona bylo přitom osvobodit od daně darovací a daně z převodu nemovitostí pouze převody bytů, garáží a ateliérů podle § 24 odst. 1 až 4 zákona o vlastnictví bytů, tj. pouze převody bytů, garáží a ateliérů z vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev, jsou-li fyzickými osobami. Tento úmysl však nebyl v textu zákona vyjádřen, neboť osvobození se vztahovalo na převody jakéhokoliv bytu, garáže nebo ateliéru.

Tohoto účelu bylo dosaženo až zákonem č. 103/2000 Sb. a předmětné ustanovení zákona č. 357/1992 Sb. po uvedené novele zní:

[V § 20 odst. 6 písmeno g) zní:]
„g) bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů – fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů,".

V § 21 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, je stanoveno:
„(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen „kontrolní orgán").
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8).
8) Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.".

Odkaz na „zvláštní právní předpis" je v daném případě nesprávný. Z normativního textu (poznámka pod čarou odkazující na zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, nemá nor-mativní povahu) nevyplývá, kterého „zvláštního právního předpisu" má být na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů „přiměřeně" použito, neboť na základě § 1 odst. 1 a § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přichází v úvahu stejně dobře ustanovení správního řádu, včetně jeho § 134 (kontrolní orgán je v daném případě jiným orgánem vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu).