Novela dosud neúčinného právního předpisu, který sám obsahuje novelu jiného právního předpisu (novela novely), spojená s novelou účinného právního předpisu, u kterého je navíc třeba přijmout časově omezenou odlišnou úpravu - k čl. 54 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády

 

Značně komplikovaným případem, upraveným Legislativními pravidly vlády v čl. 54 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády, je situace, kterou si lze demonstrovat na příkladu souvisejícím se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonem č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, bylo mj. novelizováno ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., přičemž tato novela měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zákonem č. 585/2006 Sb. však bylo datum nabytí účinnosti posunuto na o 1 rok, tj. na 1. leden 2008. Příslušný novelizační bod (čl. XII bod 79) zněl:
 
„79. V § 21 odst. 2 se slova „[§ 5 odst. 1 písm. b)]" nahrazují slovy „(§ 5a)" a slova „organizace nebo malé organizace" se nahrazují slovem „zaměstnavate-le"."
 
V mezidobí však vyvstala potřeba ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. novelizovat odlišným způsobem, a to navíc rozdílně pro dvě různá časová období. Bylo tedy nutné přijmout jednak odlišnou časově omezenou úpravu a zároveň jinou úpravu téhož ustanovení, která nabude účinnosti poté, co platnost úpravy pro přechodné období skončí. Uvedená novela se stala součástí zákona č. 153/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 
Ve vztahu k § 21 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. byla v zákoně č. 153/2007 Sb. obsažena dvě novelizační ustanovení. První mělo mít roli dočasné úpravy (čl. I bod 5) s omezenou platností a znělo:
 
„5. V § 21 odst. 2 větě první se slova „[§ 5 odst. 1 písm. b)]" nahrazují slovy „(§ 5 odst. 6)"."
Účinnost v daném případě nastala dnem, 1. července 2007 a byla v čl. III zákona č. 153/2007 Sb. stanovena následovně:
 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2, 4 a 6, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.".
Současně byla týmž zákonem (č. 153/2007 Sb.) přijata druhá úprava téhož ustanovení, na kterou se vztahovala právě zmíněná odložená účinnost, navázaná na nabytí účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Konkrétně je příslušný novelizační bod (čl. I bod 6) formulován následovně: 
„6. V § 21 odst. 2 se slova „(§ 5 odst. 6)" nahrazují slovy „(§ 5a)" a slova „organizace nebo malé organizace" se nahrazují slovem „zaměstnavatele"."
 
Zákonem č. 153/2007 Sb. tedy byla fakticky nahrazena dosud neúčinná no-vela § 21 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., obsažená v čl. XII bod 79 zákona č. 189/2006 Sb. Aby se však nepochybně vyjádřila vůle zákonodárce tuto úpravu definitivně opustit, bylo současně nutné novelizovat také původní, dosud neúčinnou novelu. To se konkrétně stalo v rámci čl. II zákona č. 153/2007 Sb., kde je stanoveno:
„V čl. XXI zákona č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., se body … 79 zrušují."
 
Uvedené zrušovací ustanovení nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.
 
Uvedený formální přístup, který byl zvolen při formulaci zákona č. 153/2007 Sb., odpovídá Legislativním pravidlům vlády (čl. 54 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády):
1. zákonem č. 153/2007 Sb. byl zákon č. 589/1992 Sb. novelizován v platném znění (ve výčtu dosavadních novel je uveden i zákon č. 189/2006 Sb.),
2. novelizační body současně obsáhly jak novelu pro časově omezené období, tak i novelu téhož ustanovení pro následující období; rozdílná účinnost byla zohledněna v rámci ustanovení o účinnosti zákona č. 153/2007 Sb.
3. dosud neúčinný kolizní novelizační bod obsažený v zákoně č. 189/2006 Sb. byl zrušen přímou novelou,
4. následující novelizační body se v předchozí novele nepřečíslovávají.