Novelizace dosud neúčinného právního předpisu, který obsahuje komplexní úpravu (tj. není novelou jiných právních předpisů)

 

Postup při novelizaci platného (tj. publikovaného) právního předpisu, který dosud nenabyl účinnosti a který obsahuje komplexní právní úpravu (není novelou), se v podstatě neliší od běžného způsobu přijímání novel. Jednotlivé novelizační body jsou formulovány standardním způsobem jako u běžné novely. Pouze v rámci ustanovení o nabytí účinnosti novely je třeba zohlednit, aby novela nenabyla účinnosti dříve, než dosud neúčinný právní předpis, který jí je novelizován. 
Příkladem může být část první (čl. I) zákona č. 306/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony. Uvedená novela nabyla podle své části osmé účinnosti dnem 1. ledna 2010, tj. ke stejnému dni, k němuž nabyl účinnost samotný trestní zákoník.
 
Novela dosud neúčinného právního předpisu, který sám obsahuje novelu jiného právního předpisu (novela novely) – k čl. 54 odst. 8 písm. a) Legislativních pravidel vlády
 
Zákonem č. 480/2008 Sb. byla změněna některá ustanovení zákona o silničním provozu a trestního řádu, která byla dotčena jinou, dosud neúčinnou novelou, která vyplynula ze zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Nová novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009, tedy ke stejnému datu, jako novela původní. Při tvorbě nové návrhu (pozdějšího zákona č. 480/2008 Sb.) bylo proto třeba postupovat takto:
– zákon o silničním provozu a trestní řád byly novelizovány v platném znění (tj. včetně při zohlednění úpravy plynoucí z předchozí z dosud neúčinné novely provedené zákonem č. 274/2008 Sb.) – viz část druhá a třetí zákona č. 480/2008 Sb.; 
– novelizační body části druhé a třetí zákona č. 480/2008 Sb., jimiž se mění příslušná ustanovení zákona o silničním provozu a trestního řádu jiným způsobem než podle novelizačních bodů obsažených v dosud neúčinném zákoně č. 274/2008 Sb., nabyla účinnosti ke stejnému termínu jako původní novelizační body obsažené v dosud neúčinném zákoně č. 274/2008 Sb. – viz část čtvrtá zákona č. 480/2008 Sb.; 
– jelikož bylo záměrem, aby právní úprava podle zákona č. 480/2008 Sb. nahradila úpravu v předchozí, dosud neúčinné novele provedené zákonem č. 274/2008 Sb., bylo nutné současně zrušit příslušné novelizační body v zákoně č. 274/2008 Sb., a to ke dni nabytí účinnosti zákona č. 480/2008 Sb. – viz část první a čtvrtá zákona č. 480/2008 Sb.;
Právě popsaný příklad je uveden názorně v následující tabulce:
 
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(relevantní výňatky) Zákon č. 480/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(relevantní výňatky)
 …
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Čl. I
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, se mění takto:
1. V části šesté čl. X se bod 17 zrušuje.
2. V části dvacáté třetí čl. XXXI se body 13 a 14 zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. X
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb. a zákona č. 374/2007 Sb., se mění takto:
… 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. II
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
17. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který včetně nadpisu zní:
㤠79a
Měření rychlosti vozidel
K měření rychlosti vozidel v silničním provozu je oprávněna policie.".
… 1. § 79a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:
㤠79a
Měření rychlosti vozidel
(1) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.
(2) Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií13a), jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI". Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI".
13a) § 1 odst. 3 a § 2 písm. d) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
§ 86 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů."
.…
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna trestního řádu
Čl. XXXI
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 59/1965 Sb., zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 156/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 50/1990 Sb., zákona č. 53/1990 Sb., zákona č. 81/1990 Sb., zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., zákona č. 214/1994 Sb., zákona č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 45/2005 Sb., zákona č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb. a zákona č. 177/2008 Sb., se mění takto:
… ČÁST TŘETÍ
Změna trestního řádu
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 59/1965 Sb., zákona č. 173/1968 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 156/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 50/1990 Sb., zákona č. 53/1990 Sb., zákona č. 81/1990 Sb., zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb. zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 301/2008 Sb., se mění takto:
13. V § 161 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.
(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Bezpečnostní informační služby konají pověřené orgány Bezpečnostní informační služby. Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace konají pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace. Vyšetřování o trestných činech příslušníků ozbrojených sil konají pověřené orgány Vojenské policie. Tím není dotčeno oprávnění státního zástupce podle § 174 odst. 2 písm. c).". 1. V § 161 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Nestanoví-li zákon jinak, vyšetřování konají útvary Policie České republiky.
(3) Vyšetřování o trestných činech spáchaných příslušníky Policie České republiky, příslušníky Bezpečnostní informační služby a příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace koná státní zástupce; přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících postup policejního orgánu konajícího vyšetřování; ustanovení o souhlasu státního zástupce, který je třeba k provedení úkonu policejním orgánem, se neužijí. Při vyšetřování trestných činů příslušníků Policie České republiky, příslušníků Bezpečnostní informační služby a příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace může státní zástupce požádat orgány uvedené v § 12 odst. 2 v rámci jejich působnosti o opatření jednotlivého důkazu nebo provedení jednotlivého úkonu vyšetřování, o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Tento orgán je povinen státnímu zástupci urychleně vyhovět.".
14. V § 161 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 2. V § 161 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Za splnění podmínek § 20 odst. 1 koná státní zástupce vyšetřování podle odstavce 3 i proti těm spoluobviněným, kteří nejsou příslušníky Policie České republiky, příslušníky Bezpečnostní informační služby nebo příslušníky Úřadu pro zahraniční styky a informace; ustanovení § 23 tím není dotčeno.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
ČÁST ŠEDESÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. LXVIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, … ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
 
Zákonodárce tedy zákonem č. 274/2008 Sb. stanovil s účinností od 1. ledna 2009 určitou právní úpravu, kterou však bylo posléze nahradit úpravou věcně odlišnou. Pozdější novelizace proto musí zohlednit skutečnost, že není možné, aby se s účinností k témuž datu staly součástí právního řádu dvě odlišně formulované novely týchž ustanovení právního předpisu. Opak by mohl u adresátů právní normy i orgánů aplikace práva vyvolat právní nejistotu a vést tak k nejednotnému výkladu a aplikaci normy. Proto, aby se tomu předešlo, stanovují Legislativní pravidla vlády, že pozdější novela, která má nahradit úpravu podle dřívější a dosud neúčinné novely, nemůže být omezena pouze na změnu samotného věcně novelizovaného právního předpisu, jímž je v popsaném případě zákon o silničním provozu a trestní řád. Naopak je třeba, aby zákonodárce svou vůli opustit úpravu podle předchozí dosud neúčinné novely výslovně vyjádřil. Lze sice namítat možnost uplatnění výkladového pravidla lex posterior derogat priori, spoléhat na něj však nelze, neboť mu jednak není možné přiznat derogační účinek, takže by formálně obě protichůdná znění téhož ustanovení zřejmě zůstala součástí právního řádu, a navíc by zde existoval i problém s uplatněním tohoto pravidla, vyvolaný tím, že obě novely nabývají účinnosti k témuž datu. Legislativní pravidla vlády proto expressis verbis vyžadují, aby ustanovení dosud neúčinné novely, které podle pozdějšího záměru zákonodárce vůbec nemá nabýt účinnosti, bylo výslovně zrušeno. V popisovaném příkladě to znamená, že vládní návrh zákona obsahuje vedle novelizace zákona o silničním provozu a trestního řádu také samostatnou část, kterou se zrušuje příslušný novelizační bod dosud neúčinné novely, jenž má být návrhem ještě během legisvakance nahrazen odlišnou úpravou. 
Legislativní pravidla vlády stanoví, že samotné věcně novelizované právní předpisy se v daném případě novelizují „v platném znění". Třebaže již bylo na-značeno, že v době legisvakance původní novely jsou taková znění platná znění fakticky dvě – jedno platné a účinné a druhé platné, avšak v legisvakanci – je třeba uvedené ustanovení Legislativní pravidla vlády chápat a vykládat tak, že platným zněním se rozumí znění ve smyslu dosud neúčinné novely. 
Dalším příkladem může být úprava § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, respektive postup při její následné novelizaci.
Ustanovení § 8 zákona č. 582/1991 Sb. bylo novelizováno čl. III body 1 a 2 zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, přičemž uvedená úprava měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zákonem č. 218/2007 Sb. však byla účinnost uvedené novely odložena na 1. leden 2010 (pouze na okraj poznamenáváme, že následně – zákonem č. 282/2009 Sb. – bylo nabytí účinnosti zákona č. 267/2006 Sb. dále odloženo, a to k 1. lednu 2013).
V mezidobí vyvstala potřeba § 8 zákona č. 582/1991 Sb. novelizovat odliš-ným způsobem. Přitom však bylo třeba zohlednit, že uvedené ustanovení je dotčeno dosud neúčinnou novelou podle zákona č. 267/2006 Sb., ve znění zákona č. 218/2007 Sb.
Tato novela se nakonec stala součástí zákona č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. V rámci čl. I zákona č. 479/2008 Sb. bylo v novelizačním bodě 9 uvedeno zcela nové znění § 8 zákona č. 582/1991 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. července 2009. 
Aby však byla současně vypořádána dosud neúčinná novela předmětného ustanovení, obsažená v zákoně č. 267/2006 Sb., byla v rámci zákona č. 479/2008 Sb. přijata novela této dosud neúčinné novely, která spočívala ve zrušení noveli-začních bodů 1 a 2 čl. III zákona č. 267/2006 Sb. Tato novela novely byla je konkrétně obsažena v čl. IX zákona č. 479/2008 Sb. a má nabýt účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. Tímto postupem se stalo zcela nepochybným, že zákonodárce opustil svůj původní záměr novelizovat § 8 zákona č. 582/1991 Sb. zákonem č. 267/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2010 (resp. od 1. ledna 2013). 
Uvedený postup při tvorbě zákona č. 479/2008 Sb. rovněž odpovídá výše popsanému postupu podle Legislativních pravidel vlády, když:
1. účinný právní předpis – zákon č. 582/1991 Sb. – byl novelizován v platném znění (ve výčtu novel je uveden i dosud neúčinný zákon č. 267/2006 Sb.), a
2. dosud neúčinné kolizní novelizační body obsažené v zákoně č. 267/2006 Sb. byly zrušeny přímou novelou, a to s účinností ke dni, kdy samy měly nabýt účinnosti (přitom byla z praktických důvodů – riziko dalšího odkládání účinnosti zákona č. 267/2006 Sb., které posléze naplnilo – raději zvolena slovní formulace, tj. že uvedené novelizační body se zrušují „ke dni nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců"),
3. následující novelizační body se v předchozí novele nepřečíslovávají.