Odložení účinnosti dosud neúčinného právního předpisu (včetně odložení účinnosti dosud neúčinné novely právního předpisu, který již je účinný)

 

Jako příklad lze uvést zákon č. 381/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Uvedenou novelou došlo k (opakovanému) odložení nabytí účinnosti služebního zákona, tentokrát z 1. ledna 2009 na 1. leden 2012, což se legislativně technicky projevilo přímou novelou ustanovení o účinnosti služebního zákona (čl. I bod 1 zákona č. 381/2008 Sb.):
 
„1. V § 235 odst. 1 a v § 254 se číslo „2009" nahrazuje číslem „2012"." 
 
Pokud se zákonem, jehož účinnost je odkládána, souvisí doprovodná novela jiných zákonů, popřípadě samostatný změnový zákon, je třeba odložení účinnosti zohlednit i ve vztahu k takovým novelám. V popsaném příkladu se tak stalo současným odložením účinnosti souvisejícího změnového zákona č. 309/2002 Sb., ke kterému došlo rovněž přímou novelou ustanovení o účinnosti tohoto změnového zákona (čl. II zákona č. 381/2008 Sb.):
„V čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 531/2006 Sb., se číslo „2009" nahrazuje číslem „2012"."
 
Samotný zákon č. 381/2008 Sb., kterým byla účinnost obou uvedených zákonů popsaným způsobem odložena, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (tj. dnem 20. října 2008. Teoreticky se tak mohlo stát i kdykoliv později před 1. lednem 2009, tj. před nabytím účinnosti zákona, jehož účinnost měla být odlo-žena [pozdější účinnost by naopak již nebyla možná, neboť by se jednalo o retroaktivní úpravu (tzv. pravou retroaktivitu)].
Jsou-li na nabytí účinnosti zákona navázána jiná jeho ustanovení, typicky přechodná ustanovení, je-li v nich uveden konkrétní časový údaj s vyjádřením konkrétního data (popř. kalendářního roku), je třeba případně odložení účinnosti zohlednit též v rámci těchto ustanovení (viz např. citovaný zákon č. 381/2008 Sb. – čl. I body 1 až 3). 
Je-li potřeba odložit pouze účinnost dosud neúčinné novely právního předpisu, postupuje se obdobně, tzn. že se novelizuje ustanovení o účinnosti novely, jejíž účinnost má být změněna.