Pojem "obdobně": Odkázat na obdobné použití jiných ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu lze pouze tehdy, pokud taková ustanovení s ohledem na obsah právních vztahů obdobně, tzn. v plném rozsahu, použít lze.

V § 11 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:
„(6) V případě odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vyrozumí pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, ostatní účast-níky řízení o obsahu podaných odvolání veřejnou vyhláškou, a to se současným upozorněním na možnost vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Pokud odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu potvrdí, doručí jej jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí pozemkového úřadu změní nebo zruší, oznámí rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou a doručí všem známým účastníkům řízení. Obdobně se doručuje v případě použití mimořádného opravného prostředku28).".
Odkaz na obdobný postup při doručování v případě mimořádného opravného prostředku je nepřesný, a to s ohledem na rozdíly, které jsou mezi řádnými a mimořádnými prostředky ve správním řádu, a to jak ve stávajícím, tak v předchozím. Mimořádnými opravnými prostředky jsou ve správním řízení přezkumné řízení (podle předchozího správního řádu přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení) a obnova řízení, přičemž přezkumné řízení v předchozím i stávajícím správním řádu bylo, resp. je řízením zahajovaným z moci úřední, obnova řízení je možná jak z moci úřední, tak na návrh. Stanoví-li zákon o pozemkových úpravách, že v případě odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vyrozumí pozemkový úřad, který napadené rozhodnutí vydal, ostatní účastníky řízení o obsahu podaných odvolání veřejnou vyhláškou, a to se současným upozorněním na možnost vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou, není z toho zřejmé, jak se mají podle tohoto ustanovení doručovat písemnosti „obdobně" v případě mimořádných opravných prostředků, kdy je řízení zahajováno z moci úřední a kde není podáno žádné odvolání, o kterém by mohl správní orgán účastníky řízení vyrozumívat. Pokud by se mělo toto ustanovení vztahovat pouze na obnovu řízení na návrh účastníka řízení, bylo by přesnější odkázat pouze na přiměřené použití daných ustanovení, neboť odvolání a návrh na obnovu řízení jsou z procesního hlediska dva zcela odlišné instituty.