Pojem "obdobně": Pojem „obdobně“ je možné použít pouze v těch případech, kdy z právního předpisu, kde je slovo „obdobně“ použito a z právního předpisu, na který se prostřednictvím slova „obdobně“ odkazuje, jednoznačně vyplývá, která konkrétní ustanovení se mají na daný případ „obdobně“ použít.

V § 7 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., tj. ve znění účinném před 1. červencem 2008, bylo stanoveno:
„(2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením, splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku obdobně.".
Z dikce ustanovení nebylo zcela jednoznačné, která ustanovení obchodního zákoníku se v daném případě pokládala za příslušná. V případě zániku obecně prospěšné společnosti by zřejmě šlo o ustanovení § 68 obchodního zákoníku, obchodní zákoník však obsahuje i speciální ustanovení o zániku společnosti u jednotlivých typů obchodních společností. Samostatné obecné ustanovení o přechodu práv a závazků však obchodní zákoník neobsahuje.