Pojem "obdobně": Pokud se odkazuje na obdobné použití ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, je třeba stanovit, na jaké konkrétní vztahy se má daná právní úprava „obdobně“ použít.

V § 35 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném před 1. červencem 2006, bylo stanoveno:
„(3) Pěstitel nebo výrobce je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je dále povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok. Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu.".
Z normativního textu nebylo možné seznat, v jakých případech postupuje stát obdobně při výplatě podpory státu a co vlastně má toto ustanovení stanovit. Podle § 35 odst. 1 písm. c) tvoří příjmy fondu podpora státu, která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k), přičemž podporu státu na příslušný kalendářní rok ministerstvo převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku. Stanoví-li § 35 odst. 3, že plátce odvodu je povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odbodů za uplynulý kalendářní rok, není zřejmé, co v tomto kontextu znamenalo, že „obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu". Ustanovení má zřejmě znamenat, že plátce podpory státu je povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování těchto plateb za uplynulý kalendářní rok, pak však ustanovení spíše mělo stanovit, že obdobně postupuje Fond i v případě plátce podpory státu, tzn. Ministerstvu zemědělství.