Pojem "obdobně": Pokud se odkazuje na obdobné použití jiného ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, je třeba odkázat na obdobné použití daných ustanovení v celém rozsahu.

V § 9 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ-ních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je stanoveno:
„(2) Zjistí-li kontrolor u územního celku nesrovnalosti v dokladech o činnostech uvedených v odstavci 1, použije při kontrole dokladů u povinné osoby ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a c), § 6 odst. 2 písm. b), d) a e) a § 6 odst. 3 písm. a) až g) obdobně.".
Odkaz na obdobné použití citovaných ustanovení není v daném případě úplný, neboť se odkazuje pouze na ustanovení upravující právní postavení kontrolujícího; chybí však odkaz na obdobné použití ustanovení o kontrolovaných osobách (§ 7 tohoto zákona), které upravuje práva a povinnosti kontrolovaných osob.