Pojem "obdobně": Pokud se odkazuje na obdobné použití jiných ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, musí být z odkazu na tato ustanovení zřejmé, v jakém rozsahu a jakým způsobem se mají použít, zejména jde-li o případy ukládání právních povinností.

V § 21 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném před 1. říjnem 2009, bylo stanoveno:
„Protiprávní jednání spáchané při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním se posoudí obdobně podle ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.".
Odkaz na obdobné použití ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby byl v tomto kontextu nesprávný. Z tohoto ustanovení pouze vyplývá, že se (nějaké) protiprávní jednání spáchané při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním posoudí obdobně podle ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby. Z toho však s ohledem na zásadu obsaženou v čl. 2 odst. 3 Ústavy, resp. v čl. 39 Listiny základních práv a svobod, nevyplývá, že by na základě tohoto odkazu bylo možné podnikajícím fyzickým osobám ukládat stejné sankce jako osobám právnickým. Zákon výslovně odkazoval pouze na „obdobné posouzení" takového jednání, nikoliv však již na další důsledky z tohoto posouzení vyplývající, tzn. především naplnění skutkové podstaty správního deliktu a možnost uložení příslušné sankce za takový delikt.