Pojem "obdobně": Pokud se odkazuje na obdobné použití ustanovení jiného právního předpisu, je třeba toto ustanovení jednoznačně identifikovat normativním odkazem.

V § 183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je stanoveno:
„(4) Na doručování písemností podle § 68 odst. 2 a § 98 odst. 2 se vztahují příslušná ustanovení správního řádu o doručování obdobně.".
Odkaz na obdobné použití příslušných ustanovení správního řádu je v daném kontextu nepřesný, resp. nejednoznačný, neboť z textu zákona není zřejmé, jaká „příslušná" ustanovení správního řádu o doručování, a to jak předchozího, tak stávajícího správního řádu, se měla, resp. mají použít, tzn. zejména zda má jít o doručování do vlastních rukou nebo o doručení, které má být prokázáno, či o jiný způsob doručení.
V § 144 větě první zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je stanoveno:
„Pro počítání času podle tohoto zákona platí obdobně úprava o počítání času stanovená ve zvláštním právním předpise.68).
68) § 266 zákoníku práce.".