Pojem "přiměřeně": Na přiměřené použití ustanovení jiného právního předpisu nelze odkazovat v případě, kdy jde o regulaci podmínek výkonu státní (veřejné) moci, resp. obecně tam, kde jde o tzv. výhradu zákona.

V návrhu zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti byl v § 118 až 125 upraven postup v řízení o rozkladu (ve schváleném znění publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 412/2005 Sb. jde o § 125 až 132) a v § 127 bylo stanoveno:
„Na řízení o rozkladu se vztahují přiměřeně ustanovení o řízení podle § 83 až 117.".
Ustanovení, na která se takto odkazovalo, obsahovala obecná ustanovení k bezpečnostnímu řízení a ustanovení k jeho průběhu, resp. k průběhu třech rozdílných typů tohoto řízení. Výraz „přiměřeně" však zároveň znamená, že při aplikaci ustanovení, na něž se odkazuje, by bylo možno, s přihlédnutím k povaze věci, nepoužít některých částí těch ustanovení, která se typu řízení, v jehož rámci se o rozkladu rozhoduje, týkají. Připustit v druhoinstančním řízení, ve kterém se přezkoumává bezchybnost rozhodnutí prvoinstančního, možnost pouze přiměřeného, volnějšího použití ustanovení o řízení v instanci první, a umožnit tak správní řízení s méně náročnými podmínkami na jeho průběh, než jaké jsou stanoveny pro řízení prvoinstanční, není, zvláště u tak choulostivé záležitosti, jakou je bezpečnostní řízení, možné, neboť jde o regulaci podmínek výkonu státní moci, jíž lze vykonávat jen za podmínek a způsobem stanoveným zákonem (srovnej též § 93 odst. 1 nebo § 152 odst. 4 správního řádu).
Při takto členěném návrhu zákona a jsou-li zároveň v hlavách, na něž se odkazuje, obsaženy různé instituty, bylo pro Legislativní radu vlády navrženo řešení odkazu v tomto znění, které nakonec součástí zákona i zůstalo:
„Není-li v § 125 až 132 stanoveno jinak, použijí se pro řízení o rozkladu obdobně příslušná ustanovení § 89 až 124.".
V § 21 odst. 6 větě první zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je stanoveno:
„Na výběrové řízení (pozn. – jde o výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů) se přiměřeně použijí ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle obchodního zákoníku.".
„Přiměřené" použití ustanovení obchodního zákoníku je v daném případě nesprávné, neboť výsledkem tohoto výběrového řízení je vydání správního roz-hodnutí Českého telekomunikačního úřadu o přídělu rádiových kmitočtů (viz § 22 zákona) a jde tedy o výkon státní správy (státní moci), pro který platí ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. Pro výkon státní moci nelze používat ustanovení jiných právních předpisů, nadto předpisů soukromého práva, pouze „přiměřeně". Výběrové řízení podle tohoto ustanovení je navíc svou povahou řízením o výběru žádosti podle § 146 správního řádu.
V § 24 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., je stanoveno:
„V řízení podle tohoto zákona se postupuje přiměřeně podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.".
Pouze „přiměřené" použití ustanovení správního řádu je v daném případě nesprávné, neboť výsledkem postupu finančního arbitra je vydání správního rozhodnutí (nálezu) a jde tedy o delegovaný výkon státní moci, pro který platí ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. Pro výkon státní moci nelze používat ustanovení jiných právních předpisů pouze „přiměřeně".
V § 14 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), je stanoveno:
„(5) Na vydání, zrušení, změnu a zánik povolení k některým činnostem se použijí ustanovení § 9 až 13 přiměřeně.".
Pouze „přiměřené" použití jiných ustanovení zákona je v daném případě nesprávné, neboť jde o úpravu vydávání správních rozhodnutí, tedy o výkon státní moci, pro který platí ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. Pro výkon státní moci nelze používat jiná ustanovení pouze „přiměřeně".