Pojem "přiměřeně": Pojem „přiměřeně“ je možné použít pouze v těch případech, kdy z právního předpisu, kde je slovo „přiměřeně“ použito, a z právního předpisu, na který se prostřednictvím slova „přiměřeně“ odkazuje, jednoznačně vyplývá, která konkrétní ustanovení se mají „přiměřeně“ použít.

V § 64 odst. 2 větě druhé zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., bylo stanoveno:
„Bilanční centrum je právnickou osobou, pro jejíž vznik a zánik se použijí přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku10a) s tím, že členy tohoto sdružení mohou být i fyzické osoby.
10a) § 20f a násl. občanského zákoníku.".

Z obecného odkazu na příslušná ustanovení občanského zákoníku jednoznačně nevyplývá, že se má použít právě ustanovení o zájmových sdruženích právnických osob, jak to naznačuje nenormativní poznámka pod čarou. Z vlastního textu energetického zákona lze seznat, že bilanční centrum má být sdružením, jehož členy mohou být i fyzické osoby a tím spíše by měl být odkaz na ustanovení občanského zákoníku, jichž se má přiměřeně použít, konkretizován.
V § 138 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je stanoveno:
„Pro dokazování v kárném řízení se použijí přiměřeně příslušná ustanovení zákona o trestním řízení soudním.".
Z obecného odkazu na příslušná ustanovení zákona o trestním řízení soudním jednoznačně nevyplývá, která konkrétní ustanovení upravující v cit. zákoně dokazování se mají pro dokazování v kárném řízení vedeném proti soudci Ústavního soudu použít. Vzhledem ke značnému rozsahu hlavy páté části první cit. zákona upravující dokazování, a specifičností této úpravy výlučně pro účely dokazování spáchání trestných činů, měl být odkaz na ustanovení zákona o trestním řízení soudním, jichž se má přiměřeně použít při dokazování v kárném řízení vedeném proti soudci Ústavního soudu, konkretizován.