Pojem "přiměřeně": Pojmu „přiměřeně“ nelze použít tam, kde ustanovení, na něž se odkazuje, nelze z povahy věci aplikovat jinak než „obdobně“.

V § 6 odst. 2 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zá-kona č. 308/2008 Sb., je stanoveno:

„(2) Válečný veterán se podílí na úhradě nákladů na bydlení, stravu a služby. O výši tohoto podílu rozhoduje ministerstvo na základě prokázaných příjmů válečného veterána. Po úhradě podílu nákladů za bydlení, stravu a služby musí válečnému veteránovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Příjmem se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu1h). Příjmem není příspěvek na péči2). Přiměřeně se toto ustanovení použije na jeho manželku nebo družku (manžela nebo druha).".

V daném případě si nelze představit, jak by se mělo ustanovení upravující podíl na úhradě nákladů na bydlení, stravu a služby a rozhodování o výši tohoto podílu použít v případě manželky nebo družky (manžela nebo druha) pouze „přiměřeně", je-li stanoveno, který orgán o výši tohoto podílu rozhoduje a jaká minimální část příjmů musí zůstat k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
V § 9 odst. 3 až 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je stanoveno:
„(3) Rada předsedu z funkce odvolá,
a) nevykonával-li funkci po dobu delší než 3 měsíce, nebo
b) nesplňuje-li podmínky pro výkon funkce člena Rady, nebo
c) vyskytují-li se ve výkonu jeho funkce opětovně vážné nedostatky.
(4) Výkon funkce předsedy Rady zaniká
a) dnem zániku jeho členství v Radě, nebo
b) uplynutím období, na které byl Radou zvolen, nebo
c) dnem následujícím po doručení písemného rozhodnutí o odvolání z funkce, nebo
d) dnem následujícím po doručení písemného vzdání se funkce Radě, nebo
e) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(5) Po dobu, kdy předseda Rady nevykonává funkci, jej zastupuje jím pově-řený místopředseda Rady; odstavce 3 a 4 se přiměřeně použijí i na odvolání a zánik funkce místopředsedy.".
V daném případě si nelze představit, jak by se měla ustanovení upravující podmínky odvolání a zániku funkce předsedy použít v případě místopředsedy pouze „přiměřeně". Tato ustanovení lze z povahy věci použít pouze obdobně, tzn. výkon funkce místopředsedy zanikne, nastane-li některá z právních skutečností, předpokládaných v odstavci 4 a místopředseda bude ze své funkce odvolán, nastane-li některá ze skutečností předpokládaných v odstavci 3.