Pojem "přiměřeně": Pokud se má odkázat na přiměřené použití ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, je třeba použít formulaci typu „použije se toto ustanovení přiměřeně“, „platí toto ustanovení přiměřeně“ nebo „postupuje se podle tohoto ustanovení přiměřeně“.

V § 152 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je stanoveno:
„(2) V rejstříku se ohledně škol a školských zařízení zřizovaných Minister-stvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany zapisují přiměřeně údaje uvedené v § 144 odst. 1 s výjimkou údaje uvedeného v písmenech e) a f).".
V § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, je stanoveno:
„(5) Poučení podle § 2 písm. i) u osob uvedených v odstavci 4 provede ten, o němž to stanoví zvláštní právní předpis28). Poučení se provede přiměřeně způsobem uvedeným v § 9 odst. 1; poučení musí dále obsahovat spisové označení věci, která je předmětem řízení, a poučení o tom, že údaje o osobách, které mají přístup k utajované informaci podle odstavce 4, jsou Úřadem evidovány a mohou být využity způsobem stanoveným tímto zákonem.".
Použití pojmu „přiměřeně" je z hlediska čl. 41 Legislativních pravidel vlády nesprávné, neboť je třeba odkazovat na přiměřené použití určitého ustanovení, nikoliv např. na to, že se „zapisují přiměřeně údaje" nebo že se „poučení provede přiměřeně způsobem uvedeným v § 9 odst. 1".