Pojem "přiměřeně": Pokud se odkazuje na přiměřené použití ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, je třeba takové ustanovení jednoznačně identifikovat normativním odkazem (čl. 45 Legislativních pravidel vlády).

V § 31 odst. 5 a 6 zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), je stanoveno:
„(5) Na rozhodování o podporách (odstavec 4) Fondem se použije přiměřeně správní řád.
(6) Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada"), ředitel Fondu (dále jen „ředitel") a Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada"). Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.".
„Přiměřené" použití správního řádu je v daném případě nesprávné, neboť jde o výkon státní, resp. veřejné správy (veřejné moci), pro který platí čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. V případě předsedy Rady Fondu není zřejmé, jaká ustanovení a jakého právního předpisu o vedoucím ústředního správního úřadu se mají „přiměřeně" použít, v ustanovení chybí normativní odkaz na příslušný právní předpis.
V § 23 odst. 5 již zrušeného zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., bylo stanoveno:
„Rozhodnutí kárné komise musí být písemné a musí obsahovat výrok, odů-vodnění a poučení o opravném prostředku; pro doručování jeho písemného vyho-tovení se použijí přiměřeně ustanovení zvláštních právních předpisů o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení.".
Obecný odkaz na „přiměřené použití ustanovení zvláštních právních předpisů o doručování rozhodnutí vydaných ve správním řízení" byl nesprávný, neboť z takového odkazu není jasné, jakých ustanovení konkrétních zvláštních právních předpisů se mělo použít (v úvahu vedle ustanovení správního řádu připadala přinejmenším i ustanovení zákona o správě daní a poplatků, upravující speciální správní řízení, resp. ustanovení jakýchkoliv jiných právních předpisů upravujících odchylky od obecné právní úpravy doručování obsažené ve správním řádu).