Pojmu „přiměřeně“ lze užívat jen ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu, nikoliv ve spojení s obecným odkazem na zvláštní právní předpisy.

V § 145 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, je stanoveno:
„(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis46).
46) Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.".

Použití pojmu „přiměřeně" je v daném případě nesprávné a matoucí. Ne-správné proto, že podle čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon, podmínky a způsob výkonu státní moci musejí být proto zákonem stanoveny jednoznačně a výslovně nikoliv odkazem na „přiměřené" použití ustanovení jiných právních předpisů. Matoucí je toto ustanovení proto, že z normativního textu (poznámka pod čarou odkazující na zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, není součástí právního předpisu) nelze seznat, kterého konkrétního „zvláštního právního předpisu" má být na jednání kontrolního orgánu a na práva a povinnosti jeho členů „přiměřeně" použito. Pokud má být některých ustanovení právního předpisu „přiměřeně" použito na základě odkazu v jiném právním předpise, je třeba (i s ohledem na čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády) tato ustanovení jednoznačně identifikovat normativním odkazem. Čl. 41 Legislativních pravidel předpokládá, že pojmů „přiměřeně" a „obdobně" se používá jen „ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu", nikoliv tedy při obecném odkazu na neidentifikované „zvláštní právní předpisy".
V § 13 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je stanoveno:
„(1) Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy.19)
19) § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).".

Z obecného odkazu na přiměřené použití právních předpisů obsaženého v tomto ustanovení doplněného nenormativní poznámkou pod čarou nelze seznat, které konkrétní právní předpisy se mají „přiměřeně" použít, neboť odkaz nemá v tomto případě normativní význam (viz čl. 45 odst. 4 věta třetí Legislativních pravidel vlády). Ve spojení s pojmem „přiměřeně" tak toto ustanovení zcela postrádá normativního významu. Čl. 41 Legislativních pravidel výslovně předpokládá, že pojmů „přiměřeně" a „obdobně" se používá „ve spojení s odkazem na jiné ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu", nikoliv tedy při obecném odkazu na neidentifikované „zvláštní právní předpisy".