Pokud se v textu právního předpisu odkazuje na znění právního předpisu v určité podobě (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zá-kona č. 413/2005 Sb.), vztahuje se tento odkaz na jiný právní předpis v této podobě bez ohledu na to, zda byl později změněn, doplněn či zrušen (tzv. statický odkaz). Pokud se v textu právního předpisu odkazuje např. na „obchodní zákoník“, vztahuje se odkazující ustanovení vždy na platné a účinné znění obchodního zákoníku (tzv. dynamický odkaz). Pokud by však v textu zákona byl použit odkaz na „zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník“, muselo by být při aplikaci odkazujícího právního předpisu použito znění původního obchodního zákoníku z listopadu 1991 bez ohledu na jeho následující novelizace.

V zákoně č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v § 2 odst. 1 stanoveno:
„(1) Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní re-publiky, který ztratil majetek podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.,o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nebo dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, neprovinil se proti československému státu a nabyl zpět občanství podle zákona č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti, zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, nebo zákona č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství, pokud se tak nestalo již ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a jehož majetek v rozsahu určeném zvláštním předpisem2) přešel na stát.".

V daném případě jde o tzv. statický odkaz, jak to vyplývá i z níže citovaného rozhodnutí Ústavního soudu, neboť přímo v textu zákona se odkazuje na konkrétní znění právního předpisu a tento odkaz proto platí bez ohledu na to, zda předpis, na který je odkazováno, byl změněn, doplněn či zrušen.

V čl. II bodě 1 zákona č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je stanoveno:
„Cizinec, který pobývá na území na základě překážky vycestování udělené podle § 91 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dní nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu si svůj další pobyt na území upravit podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.".
V daném případě jde rovněž o tzv. statický odkaz, neboť ustanovení odkazuje na znění dotčených zákonů k určitému datu.
V § 128 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:
„(7) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města učiněné podle správního řádu nebo podle daňového řádu.".
V daném případě jde o tzv. dynamický odkaz, neboť ustanovení neodkazuje na znění správního řádu, resp. daňového řádu k určitému datu, ale na zákon jako takový.
V § 140 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno:
„(1) Zpravodajské služby
 rozhodují o žádosti fyzické osoby v případě svých příslušníků, zaměst-nanců a uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru, s výjimkou uchazečů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru, kteří jsou držiteli osvědčení fyzické osoby alespoň pro požadovaný stupeň utajení, a o zrušení platnosti osvědčení této fyzické osoby a vydávají osvědčení fyzické osoby podle § 56a,
na základě písemné žádosti Úřadu v rámci své působnosti provádějí úkony v řízení podle tohoto zákona.
(2) Zpravodajské služby mají při rozhodování podle odstavce 1 postavení Úřadu a odpovědná osoba zpravodajské služby postavení ředitele Úřadu. Příslušnost k úkonům se řídí podle § 5 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

I v tomto případě jde o tzv. dynamický odkaz, neboť ustanovení neodkazuje na znění příslušného ustanovení zákona o zpravodajských službách k určitému datu, ale „ve znění pozdějších předpisů", tzn. vždy v jeho aktuálním znění.