Právní předpis by neměl obsahovat ustanovení, která pouze deklarují platnost jiných právních předpisů a neobsahují novou právní úpravu.

Návrh novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V čl. I bodu 5 bylo navrženo § 3 odst. 5 uvést v tomto znění:

„(5) Zpracování osobních údajů pro účely statistické a archivnictví stanoví zvláštní zákony".

Vzhledem k tomu, že toto ustanovení nenastavuje žádná pravidla chování, pouze nadbytečně připomíná existenci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, popřípadě existenci zákonů v oblasti statistiky, bylo z návrhu zákona vypuštěno.
V § 18 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), je stanoveno, že
„(1) Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s výkonem její činnosti podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje zvláštní zákon.".

V poznámce pod čarou k tomuto ustanovení se odkazuje na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), podle jehož § 3 písm. b) stát odpovídá za škodu, kterou způsobily právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena, což je i rybářská stráž. Ustanovení § 18 odst. 1 zákona o rybářství tedy pouze připomíná platnost zákona č. 82/1998 Sb., ale neobsahuje novou právní úpravu a tedy nemá normativní povahu.

V § 28 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je stanoveno, že

„(10) Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisy.".

V poznámce pod čarou k tomuto ustanovení se odkazuje na zákon o archivnictví, který se na uchovávání dokumentů, jakož i na další záležitosti s tím spojené vztahuje z hlediska své působnosti, uvedené ustanovení školského zákona tedy neobsahuje novou právní úpravu.