Právní předpis by neměl obsahovat ustanovení proklamativní, která neobsahují závazná pravidla chování.

Návrh zákona o některých druzích veřejné podpory kultury
V § 1 odst. 1 bylo navrženo toto ustanovení:

„(1) Kultura je významným faktorem rozvoje života občanské společnosti, který podstatnou měrou napomáhá sociální soudržnosti a je jedním ze základů občanské identity. Plní významnou výchovně vzdělávací a preventivní funkci a podporuje rozvoj intelektuální, emocionální i morální úrovně občana a jeho tvořivost. Péče o kulturní dědictví, podpora rozvoje umění a jeho rozmanitosti je společným zájmem státu a územních samosprávných celků, které jej uskutečňují ve spolupráci s dalšími subjekty občanské společnosti.".

Vzhledem k tomu, že toto ustanovení nenastavuje žádná pravidla chování, pouze proklamuje význam kultury, bylo z návrhu zákona vypuštěno.