Ustanovení o nabytí účinnosti nebo pozbytí platnosti vyhlášky

Ustanovení o nabytí účinnosti nebo pozbytí platnosti vyhlášky například zní:
1. „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.".
2. „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …, s výjimkou ustanovení § …, …, § … odst. … písm. …, (nebo s výjimkou ustanovení čl. … bodů …, … a … anebo s výjimkou čl. … bodu …, pokud jde o § …, bodu …, pokud jde o § … odst. … písm. …), která nabývají účinnosti dnem …".
3. „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem … , s výjimkou
a) ustanovení § …, § … odst. … písm. … a § … (nebo čl. … a čl. … bodu …. nebo části … ), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem … ,
b) ustanovení § …, § ….odst. … písm. … , (nebo čl. … bodu…), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem ….. a
c) ustanovení § …, § …. odst. …. písm. …. a § ….(nebo čl. … a čl. … bodu … ), který (která) nabývá (nabývají) účinnosti dnem … .".
4. „Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.".
5. „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.".
6. „Tato vyhláška nabývá účinnosti … .".