Ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu je nezbytné formulovat přesně podle čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.

V zájmu zajištění jednotnosti formulací o nabytí účinnosti právních předpisů jsou s přihlédnutím k povaze věci v čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády stanoveny možné způsoby takové formulace. Jednou z nejčastějších chyb, které se objevují v návrzích právních předpisů, je formulace ustanovení o počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení konkrétního právního předpisu ve Sbírce zákonů.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním inves-tování, a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V části třetí výše uvedené novely zákona byla uvedena tato nesprávná (nepřesná) formulace ustanovení o nabytí účinnosti zákona:

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

Nesprávnost této formulace spočívá v tom, že není v souladu s formulací uvedenou v čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel vlády, podle něhož má v tomto případě být ustanovení o nabytí účinnosti správně formulováno takto:

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.".