Ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu může současně obsahovat i ustanovení o pozbytí platnosti některého konkrétního ustanovení tohoto předpisu.

Návrh novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel vyřešil otázku ustanovení o pozbytí platnosti nově vkládaného
§ 42c v samostatném čl. III takovým způsobem, že se má novelizovat dosavadní
§ 105 zákona o civilním letectví (Účinnost zákona) tak, že se dosavadní text § 105 označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení § 42c pozbývá platnosti dnem 27. března 2012.".

Současně byla předkladatelem navržena účinnost výše uvedené novely zákona v samostatném čl. IX takto:
„Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.".

Na základě stanoviska Legislativní rady vlády bylo navrhované výše uvedené ustanovení čl. III vypuštěno pro nevhodnost jeho zařazení jako samostatného článku novely novelizujícího nadto původní ustanovení o nabytí účinnosti zákona; navržená změna byla promítnuta do ustanovení čl. IX (Účinnost) tak, že čl. IX se člení na 2 body upravující jak otázku nabytí účinnosti výše uvedené novely zákona, tak i otázku pozbytí platnosti nově vkládaného § 42c. Správná formulace je následující:

„ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
2. § 42c zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem 27. března 2012.".