Uvádí-li se nadpis ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu, je nezbytné řídit se obecnými pravidly o nadpisech v právních předpisech (čl. 30 odst. 3 až 5 Legislativních pravidel vlády).

Jednou z nejčastějších legislativně technických chyb, vyskytujících se v návrzích právních předpisů, je nedůsledné používání obecného pravidla týkajícího se způsobu psaní textu nadpisů v právních předpisech, jde-li o nadpis ustanovení o nabytí účinnosti právního předpisu. V návrzích právních předpisů je proto nezbytně nutné rozlišovat, zda v konkrétním případě se nadpis vztahuje k části zákona, nebo ke konkrétnímu paragrafu, resp. článku, neboť Legislativní pravidla vlády stanoví
v čl. 30 rozdílný způsob psaní textu nadpisů.
Podle čl. 30 odst. 3 Legislativních pravidel vlády mají části zákona vždy nadpisy; v takovém případě je nezbytné současně aplikovat i odstavec 4 téhož článku, podle něhož se napíše text nadpisu (tj. účinnost) části tučně velkými písmeny (tj. ÚČINNOST). Podle čl. 30 odst. 5 lze paragrafy, resp. články, opatřit nadpisy; v takovém případě se text nadpisu (tj. účinnost) napíše tučně malými písmeny s velkým počátečním písmenem (tj. Účinnost).

Návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
V části páté výše uvedeného návrhu zákona, která obsahuje ustanovení
o nabytí účinnosti zákona, byl uveden nadpis této části slovem „Účinnost".
V tomto případě měl být správně aplikován čl. 30 odst. 4 Legislativních pra-videl vlády, podle něhož člení-li se právní předpis na části, napíše se text nadpisu části tučně velkými písmeny, nejde-li o část, v níž je obsažena novela právního předpisu, což je tento případ.
Na základě stanoviska předsedy Legislativní rady vlády byl nadpis části páté uveden do souladu s čl. 30 odst. 4, tj. slovem „ÚČINNOST".