V § 151 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je stanoveno:

„(3) Pokud je v právních předpisech uveden pojem „obecní zastupitelstvo" a „obecní rada", rozumí se tím „zastupitelstvo obce" a „rada obce".".

Dané ustanovení není, resp. nebylo (jde o součást přechodných ustanovení) nepřímou novelou zákonů, které k datu účinnosti obecního zřízení obsahovaly pojem „obecní zastupitelstvo" nebo „obecní rada", byť by si zřejmě šlo představit i přímé novely takových zákonů. Takové novely by však byly zbytečné, neboť slovní spojení „obecní zastupitelstvo" používané v předchozím obecním zřízení z r. 1990 a „zastupitelstvo obce" (slovní spojení zavedené Ústavou ČR) mají shodný obsah a nemohlo být žádných pochyb o tom, že pod „obecním zastupitelstvem" je v jiných zákonech třeba počínaje účinností obecního zřízení z r. 2000 rozumět „zastupitelstvo obce" podle nového zákona. V tomto smyslu bylo zřejmě zbytečné i samotné ustanovení § 151 odst. 3 obecního zřízení. Nahrazuje-li nový právní předpis právní pojem používaný v dosavadním právním předpisu novým pojmem se stejným obsahem, nejde v případě ustanovení obdobných § 151 odst. 3 obecního zřízení o nepřímou novelu.