V § 17 odst. 1 poslední větě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je stanoveno:

„Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí."

Uvedené ustanovení není nepřímou novelou jiných zákonů upravujících doručování dokumentů orgány veřejné moci. Jde o speciální ustanovení, tedy výjimku z obecného pravidla, které pro případy, na které se zákon č. 300/2008 Sb. vztahuje, vylučuje použití obecných ustanovení o doručování v jiných zákonech.