V § 29 odst. 2 vládního návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě bylo stanoveno:

„(2) Ministerstvo zdravotnictví je nadřízeným správním orgánem orgánu kraje v řízení vedeném krajem v samostatné působnosti podle tohoto zákona a kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené kraji tímto zákonem; pro výkon kontroly se použijí obdobně ustanovení zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze o kontrole výkonu samostatné působnosti."

Dané ustanovení by nebylo ani nepřímou novelou § 178 odst. 2 správního řádu, podle něhož nadřízeným správním orgánem orgánu kraje se rozumí v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ani nepřímou novelou § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle něhož výkon samostatné působnosti krajů kontroluje Ministerstvo vnitra. Jak ve vztahu ke správnímu řádu, tak ve vztahu ke krajskému zřízení by šlo o speciální ustanovení upravující výjimku z obecného pravidla.