V § 79 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mělo být podle návrhu novely tohoto zákona předloženého Legislativní radě vlády stanoveno:

„(5) Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku ministerstva ži-votního prostředí nařízení Agentury a správ národních parků do 30 dnů od jejich obdržení. Ministerstvo životního prostředí je oprávněno podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení Agentury nebo správ národních parků, jestliže nařízení Agentury nebo správ národních parků odporují zákonu nebo jinému právnímu předpisu."
Druhá věta v navrhovaném odstavci by byla nepřímou novelou § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, neboť by rozšiřovala nad rámec tohoto ustanovení okruh subjektů, které jsou aktivně legitimovány k podání návrhu na zrušení jiného právního předpisu Ústavnímu soudu. V daném případě by nešlo o speciální ustanovení upravující výjimku z obecného pravidla, ale o nepřímé doplnění § 64 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. Na základě této námitky bylo ustanovení vypuštěno.