V návrhu novely zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), předložené Legislativní radě vlády k projednání na jaře roku 2007 mělo být ve společném ustanovení stanoveno:

„Čl. XI
Společné ustanovení
Stanoví-li dosavadní právní předpisy, že z informačního systému jsou podle § 8 odst. 1 oprávněnému subjektu poskytovány údaje o rodinném stavu, datu a místu uzavření manželství, poskytují ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností nadále v těchto případech za stejných podmínek zpracovávání osobních údajů tyto údaje
a) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozsudku o prohlášení za mrtvého, uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, a
b) osobní stav, datum a místo registrace partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozsudku o prohlášení za mrtvého, uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství."

Navrhované ustanovení navazovalo na to, že podle navrhované novely zákona č. 133/2000 Sb. měl být pojem „rodinný stav", zahrnující v té době jak údaje o existenci manželství, tak údaje o existenci registrovaného partnerství, nahrazen pojmy „rodinný stav", který by se nadále týkal jen manželství, a „osobní stav", který by se týkal registrovaného partnerství. Navrhované společné ustanovení vztahující se k zákonům, na jejichž základě se poskytují orgánům veřejné moci údaje z informačního systému evidence obyvatel, reagoval na skutečnost, že dotčené zákony obsahují taxativní výčty údajů, které se z informačního systému poskytují. V důvodové zprávě k návrhu novely bylo přitom uvedeno, že „vzhledem k nově definovanému údaji „rodinný stav" a k nově zaváděnému údaji „osobní stav" ve smyslu zákona o registrovaném partnerství, se navrhuje tyto nově definované údaje poskytovat za stejných podmínek zpracování osobních údajů příslušným oprávněným subjektům, aniž by bylo zároveň nutno jednotlivé zvláštní zákony v příslušných ustanoveních novelizovat". Navrhované společné ustanovení však právě z těchto důvodů bylo nepřímou novelou všech zákonů, na jejichž základě se do té doby poskytovaly z informačního systému údaje o rodinném stavu.