Výlučný odkaz na technickou normu - příloha právního předpisu

Technické normy nejsou obecně závazné. Podle § 45a Legislativních pravidel vlády se při stanovení technických požadavků v právním předpisu použije se přednostně indikativní odkaz na technickou normu. Není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže se na technickou normu v právním předpisu formou výlučného odkazu a tato skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě (odůvodnění). Tímto se stane technická norma nebo její část pro účely právního předpisu závaznou a její používání se stane povinným.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb:
§ 5
Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru
(1) Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 částech 2 a 4.
(2) Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární odolnost vyšší. V případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 2.
(3) Požární uzávěr prostoru, ve kterém je umístěna havarijní jímka podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 10, musí splňovat podmínku požární odolnosti jako požárně dělicí konstrukce, ve které je osazen, nejvýše však 90 minut.

Příloha 1
Část 1 Stanovení technických podmínek
1. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb (dále jen „PBS")- Nevýrobní objekty
2. ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
3. ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování
4. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
5. ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
6. ČSN 73 0845 PBS-Sklady
7. ČSN 73 0873 PBS-Zásobování požární vodou
8. ČSN 73 0818 PBS-Obsazení objektu osobami
9. ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu
10. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
11. ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů
12. ČSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody
13. ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy
14. ČSN 73 0875 PBS - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
15. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle § 3 až 5, § 10 až 14 a přílohy č. 2
1. ČSN 73 0802 PBS-Nevýrobní objekty
2. ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
3. ČSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydlení a ubytování
4. ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
5. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
6. ČSN 73 0845 PBS-Sklady
7. ČSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu
8. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
9. ČSN 73 0843 PBS-Objekty spojů a poštovních provozů
Část 3 Stanovení požárního rizika podle § 4
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Část 4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí podle § 5, § 9 a § 14
1. ČSN 73 0810 PBS-Společná ustanovení
2. ČSN 73 0821 ed. 2 PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6
ČSN EN 13 501-1 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Část 6 Klasifikační normy - požární odolnost střešních plášťů podle § 7
1. ČSN EN 13 501-2 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
2. ČSN EN 13 501-3 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky
3. ČSN EN 13 501-5 +A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
Část 7 Stanovení požadavků na komíny podle § 8
1. ČSN EN 1443 Komíny-Všeobecné požadavky
2. ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
3. ČSN EN 15 287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
4. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Část 8 Stanovení požadavků na tepelná zařízení podle § 9 a přílohy č. 8
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
Část 9 Stanovení požadavků pro vzduchotechnická zařízení podle § 9
ČSN 73 0872 PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Část 10 Stanovení požadavků z hlediska hořlavosti a zápalnosti podle § 17, § 18 a § 19
1. ČSN EN 1101 Textilie-Hořlavost-Záclony a závěsy-Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)
2. ČSN EN 1021-2 Nábytek-Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení-ekvivalent plamene zápalky
3. ČSN 73 0831 PBS-Shromažďovací prostory
Část 11 Hodnocení stavebních hmot podle § 19, § 22 a § 24
1. ČSN 73 0865 PBS - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
2. ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
3. ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Část 12 Navrhování stabilních hasicích zařízení podle § 21
ČSN EN 12845 +A2 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba
Část 13 Stanovení požadavků na stavby s hořlavými kapalinami - § 22 a příloha č. 7
1. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
2. ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice
3. ČSN 73 0804 PBS-Výrobní objekty
4. ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot
5. ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
Část 14 Stanovení technických podmínek pro změny staveb podle § 26 a § 31
ČSN 73 0834 PBS-Změny staveb
Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů - příloha č. 4
1. ČSN EN 3-7 +A1 Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody
2. ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7
3. ČSN EN 2 Třídy požárů
Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu - § 25
1. ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
3. ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
Část 17 Další požadavky na garáže
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže