Výlučný odkaz na technickou normu

Technické normy nejsou obecně závazné. Podle § 45a Legislativních pravidel vlády se při stanovení technických požadavků v právním předpisu použije se přednostně indikativní odkaz na technickou normu. Není-li možné využít indikativního odkazu, odkáže se na technickou normu v právním předpisu formou výlučného odkazu a tato skutečnost se odůvodní v důvodové zprávě (odůvodnění). Tímto se stane technická norma nebo její část pro účely právního předpisu závaznou a její používání se stane povinným.

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
§ 4
Obecná pravidla monitorování jakosti vody
(1) Při odběru vzorků vody a zjišťování hodnot ukazatelů jakosti vody se postupuje podle českých technických norem ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod - odběr vzorků, část 1: Návod a návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků, ČSN ISO 5667-4,6 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků, část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží a část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků, ČSN EN ISO 19458 (75 7801) Jakost vod - odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu a ČSN 75 7717 Jakost vod - Stanovení planktonních sinic, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi:
§ 64
Lana a jejich úvazky
(7) Nedestruktivní kontrola lan a její vyhodnocení se provedou podle technických norem ČSN EN 473, ČSN EN ISO 17 025 a ČSN EN 12927-8.

Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů:
§ 3
Způsob odběru vzorku
(2) Při odběru vzorku se příslušný orgán řídí postupem
a) stanoveným v ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic, nebo
b) stanoveným v ČSN EN ISO 3170 Ropa a ropné výrobky - Ruční odběr vzorků; případně podle ČSN 01 51 12 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů, v případech, kdy nelze provést odběr vzorku podle písmene a).

Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování:
§ 7
Skladovací, plnicí a výdejová zařízení a zařízení pro aditivaci
Nouzové zásoby ropy lze skladovat pouze ve skladovacích zařízeních, která splňují následující podmínky: [...]
j) zařízení skladů musí umožnit odběr vzorků nouzových zásob pro ověření jejich kvality podle české technické normy ČSN 656005. Kontrolní analýzy vzorků pro zjištění kvality uskladněných nouzových zásob se provádějí v akreditovaných laboratořích. Míra shody výsledků kontrolních analýz musí odpovídat české technické normě ČSN EN ISO 4559 (656003).

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
§ 15
Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy
[...]
(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.

Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů:
§ 1
Vratný zálohovaný obal se označuje podle technické normy ČSN 77 0053 na obalu samotném nebo na jeho štítku.